Items where Subject is "P Language and Literature > PZ Childrens literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | F | G | H | K | N | P | S | Y
Number of items at this level: 11.

A

Alawiyah, Syifa Bilqis (2014) MEDIA MOVIE MAKER UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAAN MENYIMAK DONGENG: Studi Kuasi Eksperimen ke Siswa Kelas VII-4 SMP Negeri 1 Tarogong Kidul Garut Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Fauziah, - (2015) AN INTEGRATED APPROACH TO TEACHING LITERATURE AND STUDENTS’ LITERARY EXPERIENCE : A Case Study at One Children English Course in Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

G

Gulfusarak, Dosy Janwar (2014) ORIENTALISM AND CHILDREN’S LITERATURE: AN ANALYSIS OF ADULTS-CHILDREN RELATIONS IN A PICTURE BOOK ENTITLED “BAD BAD BUNNY TROUBLE” WRITTEN BY HANS WILHELM. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

H

Hodijah, Dona Siti (2015) PENGGUNAAN MEDIA FILM BERTEKS DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA RESEPTIF ANAK TUNARUNGU KELAS IX SMPLB-B SUKAPURA BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

K

Karnale, Gemana (2014) MÉDIA GAMBAR KOLASE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARPON: Studi Kuasi Ékspérimen ka Siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Pasundan 3 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Nurhasmah, Wini (2015) IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SEKSUAL UNTUK ANAK USIA DINI : Studi Kasus di Taman Kanak-Kanak Salman Al Farisi Kota Bandung Tahun Pelajaran 2014-2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurjatika, Risma (2015) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN WAYANG LANDUNG DI DÉSA PANJALU KECAMATAN PANJALU PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Pratama, Tyas Agung (2014) MÉDIA PHOTOSTORY DINA NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-14 SMP Negeri 9 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pratiwi, Windy (2015) NILAI DIDAKTIS DALAM KUMPULAN CERITA ANAK PELANGI UNTUK JINGGA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Suwarto, Ratna Shinta Sukowati (2014) AJÉN BUDAYA DINA DONGÉNG-DONGÉNG ANU AYA DI KABUPATÉN CIANJUR PIKEUN MEKARKEUN ATIKAN KARAKTER. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yuliana, - (2013) MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA ANAK USIA DINI MELALUI METODE BERCAKAP –CAKAP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Thu Jun 29 03:32:13 2017 WIT.