Items where Division is "Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: I | K | M | R | Z
Number of items: 7.

I

I Wahyudi Sofyan, - (2020) RUMPAKA KAWIH DINA KAWIH DEGUNG EMAS SANGGIAN MANG KOKO PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA : Ulikan Struktural jeung Sémiotik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Imas Rahmawati, - (2020) STURKTUR JEUNG SEMANTIK RAKITAN LANTIP PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

K

Khairul Fridarmawan, Khairul (2020) LAMBANG DAÉRAH DI PROVINSI JAWA BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA/SMK/MA (ULIKAN FILOSOFI JEUNG SEMIOTIK). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Mira Yuthika Dewi, - (2020) BABANDINGAN HOMONIM BASA SUNDA JEUNG KECAP SEREPAN BASA ARAB (ulikan kontrastif léksikal). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Riva Rosviana, - (2020) SITUASI KABASAAN DIALÉK SUNDA JEUNG JAWA MASARAKAT KACAMATAN CIASEM KABUPATÉN SUBANG. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rizal Hadiansyah, - (2020) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA WAWACAN CARITA PERANG CINA DI TANJUNGPURA KABUPATÉN PURWAKARTA :Pikeun Alternatif Bahan Pangajaran di SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Z

Zaenal Abidin, - (2020) SAJAK SUNDA PERIODEU 1949-1962 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA/SMK/MA (TILIKAN STRUKTURAL JEUNG SOSIOLOGI SASTRA). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Tue Mar 5 20:43:00 2024 WIB.