STURKTUR JEUNG SEMANTIK RAKITAN LANTIP PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA

Imas Rahmawati, - (2020) STURKTUR JEUNG SEMANTIK RAKITAN LANTIP PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1802647_Title.pdf - Published Version

Download (684kB)
[img] Text
T_BBS_1802647_Chapter1.pdf

Download (178kB)
[img] Text
T_BBS_1802647_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (399kB)
[img] Text
T_BBS_1802647_Chapter3.pdf

Download (258kB)
[img] Text
T_BBS_1802647_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
T_BBS_1802647_Chapter5.pdf

Download (102kB)
[img] Text
T_BBS_1802647_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan mibanda tujuan pikeun ngadéskripsikeun struktur jeung semantik rakitan lantip. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriftif. Téhnik ngumpulkeun datana ngagunakeun téhnik studi bibliografis. Data dianalisis ngagunakeun métode distribusional anu dituturkeun ku téhnik unsur langsung. Data dina ieu panalungtikan nyaéta rakitan lantip anu aya dina buku kumpulan carpon judulna Dukun Lepus karangan Ahmad Bakri pamedal PT Kiblat Buku Utama, anu medal taun 2002. Tina hasil panalungtikan kapanggih analisis dumasar: (1) wangun jeung strukturna, tina 310 kalimah rakitan lantip téh dipasing-pasing deui jadi sababaraha wangun nu ngawengku rakitan lantip winangun kalimah: a) basajan aya 34,19%, b) kalimah jembar aya 32,58%, c) kalimah ngantét satata aya 4,19%, d) ngantét sélér sumélér aya 27,74%, jeung kalimah teu lengkep aya 4 kalimah atawa 1,29%. (2) Sedengkeun disawang tina ma’na, éta data rakitan lantip téh ngandung harti: a) aféktif aya 42,90%, b) idiomatik aya 11,29%, c) konotatif aya 26,45%, d) réfléktif aya 17,09%, jeung é) harti stilistik aya 2,25%. Satuluyna 32 kalimah nu kaasup aspék stilistik rakitan lantip téh nyoko kana gaya basa: (a) hurunan (totém pro parto) aya 3,12% (b) ngomong dua (ironi) aya dua atawa 6,25%, (c) kadalon (pléonasme) aya 9,37%, (d) kahanan (épitét) aya 9,37%, (e) lalandian (métapora) aya 9,37%, (f) mijalma (personifikasi) aya 3,12%, g) ngasor (litotés) 12,5%, h) ngumpamakeun (simile) aya 6,25%, (i) ocon (métonimia) 6,25%, (j) raguman (sinékdok) aya dua 6,25%, (k) rarahulan (hiperbola) aya 9,37%, (l) rautan (eufimisme) aya 6,25%, jeung (m) rakitan lantip sinisme aya 9,37%, jeung (3) dumasar jenisna, kabagi jadi jenis rakitan lantip: a) idiomatik aya 28,06%, sedengkeun b) anu semi idiomatik aya 32,03%, jeung c) semantik aya 39,03%. Satuluyna data hasil panalungtikan téh dijadikeun pikeun bahan pangajaran pakeman basa di SMA kelas XI. Kecap konci: rakitan lantip, struktur, semantik STRUKTUR DAN SEMANTIK RAKITAN LANTIP SEBAGAI BAHAN PANGAJARAN DI SMA IMAS RAHMAWATI ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur dan semantik rakitan lantip. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Teknik mengumpulkan datanya menggunakan teknik studi bibliografis. Data dianalisis menggunakan metode distribusional yang diikuti teknik unsur langsung. Data penelitian ini adalah rakitan lantip yang ada dalam buku kumpulan cerita pendek yang berjudul Dukun Lepus karya Ahmad Bakri terbitan PT Kiblat Buku Utama, terbitan tahun 2002. Dari hasil penelitian ditemukan analisis berdasarkan: (1) bentuk dan strukturnya, dari 310 kalimat rakitan lantip diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bentuk yang terdiri dari rakitan lantip bentuk kalimat: a) tunggal sederhana ada 34,19%, b) kalimat tunggal luas/majemuk ada 32,58%, c) kalimat majemuk setara ada 4,19%, d) kalimat majemuk bertingkat ada 27,74%, dan kalimat tidak lengkap ada 1,29%. (2) Sedangkan dari segi makna, rakitan lantip tersebut mengandung arti: a) afektif ada 42,90%, b) idiomatik ada 11,29%, c) konotatif ada 26,45%, d) reflektif ada 17,09%, dan e) arti stilistik ada 2,25%. Selanjutnya 32 kalimat yang termasuk aspek stilistik rakitan lantip itu merujuk pada gaya bahasa: (a) totem pro parto ada 3,12% (b) ironi ada 6,25%, (c) pleonasme ada 9,37%, (d) epitet ada 9,37%, e) metapora ada 9,37%, (f) personifikasi ada 3,12%, (g) litotes 12,5%, (h) simile ada 6,25%, (i) metonimia ada 6,25%,( j) sinekdok ada 6,25%, (k) hiperbola ada 9,37%, (l) eufimisme ada 6,25%, dan (m) gaya bahasa sinisme ada 9,37%. (3) Berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi jenis rakitan lantip: a) idiomatik ada 28,06%, b) yang semi idiomatik ada 32,03%, dan c) rakitan lantip semantik ada 39,03%. Selanjutnya data hasil penelitian tersebut diajdikan sebagai bahan pengajaran Idiomatik di SMA kelas XI. Kata kunci: rakitan lantip, struktur, semantik “RAKITAN LANTIP” STRUKTUR AND SEMANTICS AS TEACHING MATERIALS IN SENIOR HIGH SHCOOL IMAS RAHMAWATI ABSTRACT This study was aimed to describe the structure and semantics of rakitan lantip in the short story collection book entitled Dukun Lepus written by Ahmad Bakri, published in 2002 by PT Kiblat Buku Utama. Using a descriptive method, this research used a bibliographical study technique to collect data. The data were then analyzed using a distributional method and direct elemental technique. This study found that based on: (1) the shape and structure, 310 sentences of rakitan lantip were classified into several forms, namely a) 34.19% simple single sentences, b) 32.58% broad/compound single sentences, c) 4.19% compound sentences, d) 27.74% leveled compound sentences, and (e) 1.29% incomplete sentences. Based on (2) meanings, rakitan lantip consisted of: a) 42.90% affective, b) 11.29% idiomatic, c) 26.45% connotative, d) 17.09% reflective, and e) 2.25% stylistics. Furthermore, 32 sentences including the stylistic aspects of rakitan lantip referred to some language styles, namely: (a) 3.12% pro parto totem (b) 6.25% irony, (c) 9.37% pleonasm, (d) 9.37% epithet, e) 9.37% metaphor, (f) 3.12% personification, (g) 12.5% litotes, (h) 6.25% simile, (i) 6,25% metonymic, (j) 6.25% sinékdok, (k) 9.37% hyperbole, (l) 6.25% euphemism, and (m) 9.37% cynicism. Based on (3) the type, rakitan lantip was divided into some types, namely: a) 28.06% idiomatic, b) 32.03% semi-idiomatic, and c) 39.03% semantic. Additionally, the research data were used as teaching materials for the topic of idiomatic in class XI Senior High School. Keywords: rakitan lantip, structure, semantics

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S2)
Uncontrolled Keywords: rakitan lantip, struktur, semantik
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: IMAS RAHMAWATI
Date Deposited: 19 Jan 2021 05:20
Last Modified: 19 Jan 2021 05:20
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/58386

Actions (login required)

View Item View Item