Items where Division is "Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | F | M | N | P | R | W
Number of items: 13.

A

Ai Jamilah, - (2019) AJÉN-INAJÉN BUDAYA DINA BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN PAKEMAN BASA DI SMP : Ulikan Semantik jeung Étnologi. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Akhmad Musodiq, - (2019) CARITA PANTUN MUNDING KAWATI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMA (Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

E

Elsa Agustyn, - (2019) TRADISI BABAKTI LEMAH CAI DI KOTA SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BAHASAN TRADISI DI SMA (Ulikan Sémiotik jeung Étnologis). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Farhan Mustaqim, - (2019) NASKAH DRAMA HUTBAH MUNGGARAN DI PAJAJARAN KARYA YUS RUSYANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA/SMK/MA : Ulikan Struktural dan Semiotik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Maria Fatima Tulasi, - (2019) PERANAN ORGANISASI MAHASISWA DALAM MEMBENTUK CIVIC DISPOSITION MAHASISWA (STUDI KASUS PADA ORGANISASI GMNI CABANG KUPANG). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Nonong Rowiyah, - (2019) ISTILAH FLORA JEUNG FAUNA DINA SISINDIRAN SUNDA : Ulikan Léksikosemantik jeung Étnolinguistik sarta Larapna dina Bahan Ajar Sisindiran di SMP. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nur Aisah, - (2019) KUMPULAN CARPON KARYA AHMAD BAKRI PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA (Ulikan Struktural jeung Étnopedagogik). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nur Aisah, - (2019) KUMPULAN CARPON KARYA AHMAD BAKRI PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA (Ulikan Struktural jeung Étnopedagogik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nur Aisyah Suwanda, - (2019) MODÉL TÉS KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA (Research and Development di SMA Negeri Kota Banjar Taun Ajaran 2017/2018). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Puspita Widyamulya, - (2019) STRUKTUR CARITA JEUNG AJÉN-INAJÉN ÉTNOPÉDAGOGIK DINA BUKU CARITA ROESDI DJEUNG MISNEM PIKEUN BAHAN AJAR DONGÉNG DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Rostika Srihilmawati, - (2019) KANDAGA KECAP BUSANA WANOJA DINA RUMPAKA KAWIH SARTA IMPLIKASINA PIKEUN MEDIA JEUNG BAHAN AJAR BASA SUNDA DI SMA (Ulikan Ajén Palsapah jeung Léksiko-Semantik). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Wanty Apriliyanti, - (2019) STRUKTUR CARITA JEUNG AJEN KARAKTER TOKOH DINA BUKU-BUKU SASTRA ANU DILELER HADIAH SAMSUDI PIKEUN BAHAN ATIKAN KARAKTER DI SAKOLA JEUNG PROGRAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wira Octa Kurnia, - (2019) ANALISIS PIGURA (FRAMING ANALYSIS) KANA TÉKS WARTA DINA ACARA TANGARA PASUNDAN BANDUNG TV PIKEUN BAHAN PANGAJARAN WARTA DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Thu Jul 18 12:25:01 2024 WIB.