CARITA PANTUN MUNDING KAWATI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMA (Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik)

Akhmad Musodiq, - (2019) CARITA PANTUN MUNDING KAWATI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMA (Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1602842_Title.pdf

Download (136kB)
[img] Text
T_BBS_1602842_Table_of_content.pdf

Download (139kB)
[img] Text
T_BBS_1602842_Abstract.pdf

Download (140kB)
[img] Text
T_BBS_1602842_Chapter1.pdf

Download (279kB)
[img] Text
T_BBS_1602842_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (380kB)
[img] Text
T_BBS_1602842_Chapter3.pdf

Download (313kB)
[img] Text
T_BBS_1602842_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (537kB)
[img] Text
T_BBS_1602842_Chapter5.pdf

Download (136kB)
[img] Text
T_BBS_1602842_Bibliography.pdf

Download (214kB)
[img] Text
T_BBS_1602842_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (575kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga udagan pikeun ngébréhkeun unsur-unsur struktur carita pantun Munding Kawati, ajén étnopédagogik nu aya dina carita pantun Munding Kawati, jeung larapna carita pantun Munding Kawati pikeun bahan ajar basa Sunda di SMA. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode deskriptif analisis, kalayan ngagunakeun téhnik telaah dokuméntasi. Hasil panalungtikanna nyaéta; 1) struktur carita nu aya dina carita pantun Munding Kawati ngawengku téma, galur, tokoh & panokohan, jeung latar. Téma utamana nyaéta ngeunaan kahirupan di sabudeureun karajaan. Aya 3 unsur galur nyaéta, aya bubuka atawa awal carita, tengah carita atawa klimaks, jeung pamungkas atawa ahir carita. Aya 9 tokoh utama jeung 10 tokoh tambahan. Aya 17 latar tempat, 9 latar waktu, jeung 7 latar sosial; 2) ajén étnopédagogik nu aya dina carita pantun Munding Kawati ngawengku, ubar, seni béla diri, lingkungan hirup, kagiatan tatanén, sistem pamaréntahan, ékonomi, jeung palintangan; 3) Larapna carita pantun Munding Kawati pikeun bahan ajar dumasar kana sumber bahan ajar, materi bahan ajar, jeung kagiatan diajar. Dumasar hasil panaluntikan, carita pantun Munding Kawati bisa dilarapkeun kana bahan ajar carita pantun dina pangajaran basa Sunda di SMA.;---Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan unsur-unsur cerita pantun Munding Kawati, nilai etnopedagogik yang ada pada cerita pantun Munding Kawati, dan penerapan cerita pantun Munding Kawati untuk bahan pembelajaran bahasa Sunda di SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis teknik yang digunakan yaitu telaah dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu; 1) struktur cerita yang ada pada cerita pantun Munding Kawati termasuk tema, alur, tokoh & penokohan, dan latar. Tema utamanya yaitu tentang kehidupan disekitar kerajaan. Ada 3 unsur galur yaitu, pembukaan atau awal cerita, tengah cerita atau klimaks, dan terakhir atau akhir cerita. Ada 9 tokoh utama dan 10 tokoh tambahan. Ada 17 latar tempat, 9 latar waktu, dan 7 latar sosial; 2) nilai etnopedagogik yang ada pada cerita pantun Munding Kawati termasuk pengobatan, seni bela diri, lingkungan hidup, kegiatan bertani, sistem pemerintahan, ekonomi, dan penanggalan; 3) penerapannya cerita pantun Munding Kawati untuk bahan ajar sesuai dengan sumber bahan ajar, materi bahan ajar, dan kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, cerita pantun Munding Kawati bisa diterapkan pada bahan ajar cerita pantun dalam pembelajaran bahasa Sunda di SMA

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil : T BBS AKH C-2018 Nama Pembimbing : 1.Dr,H.Usep kuswari 2.Dr.Retty isnendes NIM : 1602842
Uncontrolled Keywords: Carita Pantun Munding Kawati, Struktural, Etnopedagogik;---Carita Pantun Munding Kawati, Struktural, Etnopédagogik
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education
Q Science > Q Science (General)
Q Science > QH Natural history
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Ryan Taufiq Qurrohman
Date Deposited: 15 Jan 2020 08:35
Last Modified: 15 Jan 2020 08:35
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/44852

Actions (login required)

View Item View Item