ISTILAH FLORA JEUNG FAUNA DINA SISINDIRAN SUNDA : Ulikan Léksikosemantik jeung Étnolinguistik sarta Larapna dina Bahan Ajar Sisindiran di SMP

Nonong Rowiyah, - (2019) ISTILAH FLORA JEUNG FAUNA DINA SISINDIRAN SUNDA : Ulikan Léksikosemantik jeung Étnolinguistik sarta Larapna dina Bahan Ajar Sisindiran di SMP. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1604848_Title.pdf

Download (83kB)
[img] Text
T_BBS_1604848_Abstract.pdf

Download (141kB)
[img] Text
T_BBS_1604848_Table_of_Content.pdf

Download (61kB)
[img] Text
T_BBS_1604848_Chapter1.pdf

Download (213kB)
[img] Text
T_BBS_1604848_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (337kB)
[img] Text
T_BBS_1604848_Chapter3.pdf

Download (180kB)
[img] Text
T_BBS_1604848_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (888kB)
[img] Text
T_BBS_1604848_Chapter5.pdf

Download (130kB)
[img] Text
T_BBS_1604848_Bibliography.pdf

Download (200kB)
[img] Text
T_BBS_1604848_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (566kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga udagan pikeun ngébréhkeun harti léksikosemantik jeung étnolinguistik istilah flora jeung fauna anu aya dina sisindiran Sunda sarta larapna pikeun bahan ajar Sisindiran di SMP. Ieu panalungtikan kualitatif téh ngagunakeun métode deskriptif, kalayan téhnik telaah dokuméntasi. Anu jadi data jeung sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta istilah flora jeung fauna anu aya dina buku Bagbagan Sisindiran karangan Budi Rahayu Tamsyah anu dipedalkeun ku Yrama Widya jeung buku Sisisndiran jeung Wawangsalan Anyar karangan Dédy Windyagiri anu dipedalkeun ku Penerbit PT. Kiblat Utama, Bandung. Hasil panalungtikanna nyaéta; 1) inventarisasi jeung babagian istilah flora jeung fauna anu aya dina sisindiran Sunda anu jumlahna kabéhna aya 448 istilah kabagi kana flora 257 jeung fauna 191 istilah; 2) posisi istilah flora jeung fauna dina sisindiran Sunda nyicingan posisi dina paragrap kahiji, paragrap kadua jeung nyicingan posisi wangsal. Istilah flora jeung fauna leuwih réa nyicingan posisi dina padalisan kahiji dituturkeun ku padalisan kadua jeung wangsal; 3) harti léksikosemantik istilah flora jeung fauna anu aya dina sisindiran Sunda; 4) aspék étnolinguistik istilah flora jeung fauna anu aya dina sisindiran Sunda anu ngawengku kadaharan, tatanén, “peternakan”, ékonomi, karesep, jeung kaséhatan; 5) larapna istilah flora jeung fauna pikeun bahan ajar sisindiran di SMP. Dumasar hasil panaluntikan, istilah flora jeung fauna bisa dilarapkeun kana bahan ajar sisindiran di SMP.----------Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan arti leksikosemantik dan etnolinguistik dari istilah flora dan fauna yang terdapat dalam sisindiran Sunda serta penerapannya sebagai bahan ajar sisindiran di SMP. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik telaah dokumentasi. Yang menjadi data dan sumber data dalam penelitian ini adalah istilah flora dan fauna yang terdapat dalam buku Bagbagan Sisindiran karangan Budi Rahayu Tamsyah yang diterbitkan oleh Yrama Widya dan buku Sisisndiran jeung Wawangsalan Anyar karangan Dédy Windyagiri yang diterbitkan olah PT. Kiblat Utama, Bandung. Hasil penelitiannya yaitu; 1) inventarisasi dan pengelompokan istilah flora dan fauana yang terdapat dalam sisindiran Sunda yang berjumlah 448 istilah yang terbagi pada kelompok flora berjumalah 257 dan fauna 191; 2) istilah flora dan fauna bisa menduduki posisi pada baris pertama, kedua dan wangsal. Yang terbanyak menduduki baris pertama kemudian baris kedua dan paling sedikit menduduki posisi wangsal; 3) arti leksikosemantik istilah flora dan fauna yang terdapat dalam sisindiran Sunda; 4) aspek etnolinguistik istilah flora dan fauna yang terdapat dalam sisindiran Sunda, yang berhubungan dengan makanan, pertanian, peternakan, ekonomi, hobi, dan kesehatan; 5) penerapannya istilah flora dan fauna ke dalam bahan ajar sisindiran di SMP. Berdasarkan hasil penelitian, istilah flora dan fauna bisa diterapkan pada bahan ajar sisindiran di SMP.

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S2)
Additional Information: No. Panggil: T BBS NON i-2019; Pembimbing: I. Yayat Sudaryat, II. Rahman; NIM: 1604848
Uncontrolled Keywords: istilah flora dan fauna, sisindiran, leksikosemantik, etnolinguistik dan bahan ajar.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Santi Santika
Date Deposited: 04 Jun 2020 02:32
Last Modified: 04 Jun 2020 02:32
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/49068

Actions (login required)

View Item View Item