MODÉL PANGAJARAN KAULINAN BARUDAK: Studi Éksplorasi di SMP Negeri Wilayah Bandung Tenggara

Yusniati, Nina (2017) MODÉL PANGAJARAN KAULINAN BARUDAK: Studi Éksplorasi di SMP Negeri Wilayah Bandung Tenggara. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_BBS_1503112_Title.pdf

Download (77kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1503112_Abstract.pdf

Download (379kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1503112_Table_of_content.pdf

Download (208kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1503112_Chapter1.pdf

Download (233kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1503112_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (598kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1503112_Chapter3.pdf

Download (309kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1503112_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (668kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1503112_Chapter5.pdf

Download (74kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1503112_Bibliography.pdf

Download (230kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1503112_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (154kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan maluruh ambahan bahan ajar kaulinan barudak sarta modél-modél pangajaran nu dilarapkeun dina matéri pangajaran kaulinan barudak di SMP Negeri Wilayah Bandung Tenggara. Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta ngalarapkeun modél pangajaran kana matéri pangajaran kaulinan barudak dumasar katangtuan kurikulum anyar. Métode nu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif. Téhnik nu dipaké pikeun ngumpulkeun data dina ieu panalungtikan nya éta angkét, wawancara, jeung dokuméntasi. Tina hasil panalungtikan kapaluruh aya 33 kaulinan nu jadi bahan ajar kaulinan barudak di sakola. Ngaran-ngaran kaulinanna nyaéta: 1) anjang-anjangan, 2) bal, 3) bancakan, 4) bébénténgan, 5) béklen, 6) boy-boyan, 7) cingciripit, 8) congklak, 9) égrang/jajangkungan, 10) éncrak, 11) endog-endogan, 12) éngklék/sondah/péclé, 13) eundeuk-eundeukan/bubuayaan, 14) galah, 15) gorobak sodor/sorodot gaplok, 16) gatrik, 17) hahayaman, 18) kaléci, 19) langlayangan, 20) maén karét, 21) oray-orayan, 22) paciwit-ciwit lutung, 23) pancake, 24) pérépét jéngkol, 25) sépdur, 26) ucang-ucang anggé, 27) ucing bétadin, 28) ucing dangko, 29) ucing gadjah bau, 30) ucing jibéh, 31) ucing sandal, 32) ucing sumput, jeung 33) ucing-ucingan/ucing beunang. Dina prak-prakannana, saban kaulinan dibagi jadi tilu tahapan, nya éta (1) tatahar, (2) prung ulin, sarta (3) réngsé ulin. Modél pangajaran nu dilarapkeun pikeun pangajaran kaulinan barudak aya dua nyaéta discovery learning jeung project-based learning. Dina ieu panalungtikan ngasongkeun modél pangajaran alternatif atawa bisa disebut modél pangajaran nu pangonjoyna dina pangajaran kaulinan barudak nyaéta modél pangajaran problem-based learning. Kata kunci: modél pangajaran, kaulinan barudak Penelitian ini membahas cakupan bahan ajar kaulinan barudak serta model-model pembelajaran yang diterapkan dalam materi pembelajaran kaulinan barudak di SMP Negeri Wilayah Bandung Tenggara. Latar belakang penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran dalam materi pembelajaran kaulinan barudak berdasarkan ketentuan kurikulum yang baru. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan 33 permainan. Nama-nama permainannya adalah 1) anjang-anjangan, 2) bal, 3) bancakan, 4) bébénténgan, 5) béklen, 6) boy-boyan, 7) cingciripit, 8) congklak, 9) égrang/jajangkungan, 10) éncrak, 11) endog-endogan, 12) éngklék/sondah/péclé, 13) eundeuk-eundeukan/bubuayaan, 14) galah, 15) gorobak sodor/sorodot gaplok, 16) gatrik, 17) hahayaman, 18) kaléci, 19) langlayangan, 20) maén karét, 21) oray-orayan, 22) paciwit-ciwit lutung, 23) pancake, 24) pérépét jéngkol, 25) sépdur, 26) ucang-ucang anggé, 27) ucing bétadin, 28) ucing dangko, 29) ucing gadjah bau, 30) ucing jibéh, 31) ucing sandal, 32) ucing sumput, jeung 33) ucing-ucingan/ucing beunang. Model pembelajaran yang diterapkan untuk pembelajaran kaulinan barudak ada dua, yaitu discovery learning dan project-based learning. Dalam penelitian ini mengusulkan model pembelajaran alternatif atau bisa disebut juga model pembelajaran yang paling tepat dalam pembelajaran kaulinan barudak, yaitu model pembelajaran problem-based learning. Kata kunci: model pembelajaran, kaulinan barudak The study covers teaching materials of kaulinan barudak (children’s game play) and its learning models applied in the content of kaulinan barudak’s learning material at SMP Negeri of Southestern area of Bandung. The background of the study is the application of a learning mode in the content of learning materials of kaulinan barudak based on the requirement of the new curriculum. The research method used is descriptive method. The techniques of collecting data are questionnaire, interview, and documentation. The research result is that there are 33 game plays. The names of the game plays are: 1) anjang-anjangan, 2) bal, 3) bancakan, 4) bébénténgan, 5) béklen, 6) boy-boyan, 7) cingciripit, 8) congklak, 9) égrang/jajangkungan, 10) éncrak, 11) endog-endogan, 12) éngklék/sondah/péclé, 13) eundeuk-eundeukan/bubuayaan, 14) galah, 15) gorobak sodor/sorodot gaplok, 16) gatrik, 17) hahayaman, 18) kaléci, 19) langlayangan, 20) maén karét, 21) oray-orayan, 22) paciwit-ciwit lutung, 23) pancake, 24) pérépét jéngkol, 25) sépdur, 26) ucang-ucang anggé, 27) ucing bétadin, 28) ucing dangko, 29) ucing gadjah bau, 30) ucing jibéh, 31) ucing sandal, 32) ucing sumput, jeung 33) ucing-ucingan/ucing beunang. There are two kinds of learning model applied in the learning activity kaulinan barudak: discovery learning and project-based learning. It is suggested in the research that project-based learning is the most appropriate learning model for kaulinan barudak learning activity. This model may be an alternative model of kaulinan barudak’s class. Key Words: learning model, kaulinan barudak (children’s game play)

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Pangggil: T_BBS_YUS_m-2017; Pembimbing : I. H. Dingding Haérudin, II. H. Yayat Sudaryat
Uncontrolled Keywords: Pendidikan dasar, model pembelajaran, kaulinan barudak
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 07 Aug 2018 08:47
Last Modified: 07 Aug 2018 08:47
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30435

Actions (login required)

View Item View Item