MODÉL STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-A SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur Taun Ajaran 2014/2015)

Asri, Isni Nursamsiati (2015) MODÉL STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-A SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur Taun Ajaran 2014/2015). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1102805_Title.pdf

Download (91kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1102805_Abstract.pdf

Download (70kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1102805_Table_of_content.pdf

Download (274kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1102805_Chapter1.pdf

Download (230kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1102805_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (510kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1102805_Chapter3.pdf

Download (609kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1102805_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1102805_Chapter5.pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1102805_Bibliography.pdf

Download (135kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1102805_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1102805_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (526kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang dina ieu panalungtikan nya éta kurangna kamampuh siswa dina pangajaran nulis aksara Sunda. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun mikanyaho kamampuh siswa dina nulis aksara Sunda, saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Student Team Achievement Division (STAD). Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode kuasi ékspérimén. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta siswa kelas X-A SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur taun ajaran 2014/2015 anu jumlahna 23 urang, 12 siswa lalaki jeung 11 siswa awéwé. Téhnik anu digunakeun nya éta téhnik tés, kalayan ngagunakeun instrumén soal tés tinulis. Dumasar kana hasil panalungtikan, peunteun rata-rata nulis aksara Sunda siswa kelas X-A SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur taun ajaran 2014/2015 saméméh ngagunakeun modél pangajaran STAD nya éta (63,9) can mampuh ngahontal KKM, sedengkeun peunteun rata-rata nulis aksara Sunda sabada ngagunakeun modél pangajaran STAD (88,5) geus mampuh ngahontal KKM. Éta hal bisa katitén tina hasil uji hipotésis yén titung (9,27) > ttabel (2,51). Ieu hal ngabuktikeun yén modél Student Team Achievement Division (STAD) bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis aksara Sunda siswa kelas X-A SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur taun ajaran 2014/2015. ---------- Latar belakang dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis aksara Sunda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis aksara Sunda, sebelum dan sesudah menggunakan model Student Team Achievement Division (STAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-A SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 23 orang, 12 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Teknik yang digunakan adalah teknik tes, dengan istrumen lembar soal tertulis. Berdasarkan hasil penelitian, nilai rata-rata menulis aksara Sunda siswa kelas X-A SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur tahun ajaran 2014/2015 sebelum menggunakan model pembelajaran STAD yaitu (63,9) belum mampu mencapai KKM, sedangkan nilai rata-rata menulis aksara Sunda sesudah menggunakan model pembelajaran STAD (88,5) sudah mampu mencapai KKM. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil uji hipotesis yaitu thitung (9,27) > ttabel (2,51). Hal ini membuktikan bahwa model Student Team Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan kemampuan menulis aksara Sunda siswa kelas X-A SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur tahun ajaran 2014/2015.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: S BD ASR m-2015; Pembimbing: I. Usep Kuswari, II. Ruhaliah
Uncontrolled Keywords: model Student Team Achievement Division, menulis aksara Sunda
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PN Literature (General)
Depositing User: Mr. Tri Agung
Date Deposited: 28 Jul 2016 01:46
Last Modified: 28 Jul 2016 01:46
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/20600

Actions (login required)

View Item View Item