ULIKAN STRUKTURAL JEUNG ÉTNOPÉDAGOGIK DINA NOVÉL BARUDAK RASIAH KODEU BINÉR KARYA DADAN SUTISNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP

Fatimah, Euis Siti (2015) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG ÉTNOPÉDAGOGIK DINA NOVÉL BARUDAK RASIAH KODEU BINÉR KARYA DADAN SUTISNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP. Masters thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303187_Title.pdf

Download (364kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303187_Abstract.pdf

Download (149kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303187_Table_of_content.pdf

Download (65kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303187_Chapter1.pdf

Download (285kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1303187_Chapter2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (615kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303187_Chapter3.pdf

Download (350kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1303187_Chapter4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303187_Chapter5.pdf

Download (142kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303187_Bibliography.pdf

Download (145kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1303187_Appendix.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (182kB)
Official URL: http://repository.upi.edu/

Abstract

Tujuan ayana ieu panalungtikan téh pikeun ngadéskripsikeun unsur struktural jeung ajén etnopédagogik anu nyangkaruk dina novél barudak Rasiah Kodeu Binér, tuluy ngalarapkeun hasil panalungtikanana pikeun alternatif bahan pangajaran aprésiasi sastra di SMP. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta novél Rasiah Kodeu Binér karya Dadan Sutisna. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta déskriptif analisis. Téhnik anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta téhnik talaah pustaka, analisi data, jeung téhnik interprétasi. Hasil tina ieu panalungtikan nya éta téma novél Rasiah Kodeu Binér ngeunaan tarékah sakelompok budak neguh rasiah hiji surat nu ditulis ngagunakeun bilangan binér. Galur anu digunakeun dina ieu novél nya éta galur bobok tengah, pangarang langsung ngajak nu maca asup kana jalan carita liwat paguneman parapalaku. Palaku nu aya dina ieu novél 43 urang, kabagi jadi dua nya éta tujuh urang palaku utama, sésana 36 urang jadi palaku panambah. Latarna nya éta latar tempat, latar waktu, jeung latar sosial. Judul nu digunakeun geus ngawakilan eusi carita. Puseur panitén pangarang ngagunakeun caturan jalma katilu. Basa anu digunakeun dina carita nya éta basa sapopoé anu gampang dipaham ku barudak. Suasana nu kagambar tina ieu novél nya éta suasana lingkungan jeung suasana kajiwaan para palaku. Novél Rasiah Kodeu Binér miboga ajén étnopédagogik moral kamanusaan. Kapanggih 11 sikep nuduhkeun moral manusa ka Pangéran (MMT), 32 sikep nuduhkeun moral manusa salaku mahluk pribadi (MMP), 12 sikep nuduhkeun moral manusa ka sasama (MML), hiji sikep nuduhkeun moral manusa ka alam (MMA), hiji sikep nuduhkeun moral manusa kana waktu (MMW), jeung 12 sikep nuduhkeun moral manusa pikeun ngahontal kasugemaan lahiriah jeung batiniah. Saran ditepikeun ka guru basa Sunda sangkan ngagunakeun novél Rasiah Kodeu Binér pikeun alternatif bahan pangajaran aprésiasi sastra, lantaran ieu novél geus nyumponan sababaraha kritéria milih bahan ajar, sarta euyeub ku ajén moral kamanusaan anu luyu jeung karakteristik katut kapribadian siswa di sakola. Pamungkas mugia ieu panalungtikan bisa ngeuyeuban hasanah kasusastraan Sunda dina hal panalungtikan sastra.----------Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan unsur struktural dan nilai etnopedagogik yang terkandung di dalam novel anak Rasiah Kodeu Biner, kemudian menerapkan hasil penelitiannya sebagai salah satu alternatif bahan pengajaran apresiasi sastra di SMP. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Rasiah Kodeu Biner karya Dadan Sutisna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik telaah pustaka, analisis data, dan teknik interpretasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tema novel adalah tentang usaha sekelompok anak untuk memecahkan rahasia yang terdapat dalam sebuah surat yang ditulis menggunakan bilangan biner. Alur yang digunakan adalah alur campuran, pengarang langsung mengajak pembaca untuk masuk ke dalam jalan cerita melalui percakapan para tokoh. Jumlah tokoh 43 orang, terbagi menjadi dua yaitu tujuh orang sebagai tokoh utama, dan sisanya 36 orang sebagai tokoh tambahan. Latar yang ditemukan di antaranya latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Judul yang digunakan telah mewakili isi cerita. Pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh anak-anak. Suasana yang tergambar dalam novel di antaranya suasana lingkungan dan suasana batin para tokoh. Novel Rasiah Kodeu Biner memiliki nilai etnopedagogik moral kemanusiaan. Terdapat 11 sikap menunjukan moral manusia terhadap Tuhan (MMT), 32 sikap menunjukan moral manusia terhadap pribadi (MMP), 12 sikap menunjukan moral manusia terhadap manusia lain (MML), satu sikap menunjukan moral manusia terhadap alam (MMA), satu sikap menunjukan moral manusia terhadap waktu (MMW), dan 12 sikap menunjukan moral manusia dalam mengejar kepuasan lahiriah dan batiniah (MMLB). Saran ditujukan kepada guru bahasa Sunda supaya menjadikan novel Rasiah Kodeu Biner sebagai alternatif bahan pengajaran apresiasi sastra karena novel ini telah memenuhi beberapa kriteria pemilihan bahan ajar, serta banyak mengandung nilai moral kemanusian yang sesuai dengan karakteristik dan kepribadian siswa di sekolah. Semoga penelitian ini dapat memperkaya hasanah kesusastraan Sunda dalam hal penelitian sastra.----------The purpose of this research is to describe the structure elements that contained in the kids novel Rasiah Kodeu Biner, then the results are used for alternative appreciation teaching material of literature in junior high school. Data sources of this study is a novel entitle Rasiah Kodeu Biner work of Sutisna, Dadan. The method used in this research is descriptive analysis. While the technique used is the technique of literature review, data analysis and interpretation technique. The result of the research found that the theme of kids novel Rasiah Kodeu Biner is about a group of children attempt to solve the mystery in a letter which is written using binary number. The storyline that is used in this story is display mixing. Immediately, the author invites the reader to enter the storyline through the conversation among the actors. The numbers of actor are 43 people that are divided into two, as follow: 7 people as main actors, and the remaining 36 persons as additional players. The settings found in this research are scene setting, setting of the time and social background. The title used is appropriate with the content of the story. The author uses third person perspective. The story uses daily language which is easily understood by kids. The atmosphere is reflected in the novel including: atmosphere of the environment and moods of the characters. Novel Rasiah Kodeu Biner has humanity moral etnopédagogical value. There are 11 shows human moral attitude to God, 33 shows the human moral attitude toward private, 12 shows human moral attitude against other humans, 1 show the human moral attitude towards nature, 1 show the human moral attitude towards time and 12 shows the human moral attitude in pursuing the satisfaction of outward and inward. The suggestions are addressed to Sudanese teacher. So that, novel Rasiah Kodeu Biner can be used as an alternative teaching material appreciation of literature, because the language and content of the story has appropriated with selection criteria for instructional materials, and contained a lot of moral values of humanity that appropriate with the characteristics and personality of students in the school. The last, hopefully this research can enrich Sundanese literature in terms of research literature.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: No. Panggil: T PBBS FAT u-2015 ; Pembimbing: Dedi Koswara
Uncontrolled Keywords: struktural, etnopedagogik, novel, bahan pangajaran, structural, etnopedagogical, novel, teaching materials
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Depositing User: Mr. Tri Agung
Date Deposited: 28 Jul 2016 01:42
Last Modified: 28 Jul 2016 01:42
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/20538

Actions (login required)

View Item View Item