Items where Division is "Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | E | F | G | I | K | L | M | N | P | R | S | T | W | Y
Number of items: 44.

A

Ade Suarsa, - (2007) PALAKU DINA NOVEL ASMARAMURKA JEUNG BEDOG SI RAJAPATI KARANGAN AHMAD BAKRI: INTERPRETASI PSIKOLOGI EKSISTENSIAL. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ane Novita Rachman, - (2007) KORÉLASI ANTARA BASA NU DIGUNAKEUN Di LINGKUNGAN KULAWARGA JEUNG KAMAMPUH NYARITA SISWA DI SMP YPI CIKONENG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Asep Sutisna, - (2007) ISTILAH PAKASABAN NGEMPANG DI KAMPUNG HANDIWUNG DESA GEMBOR KACAMATAN PAGADEN-SUBANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ati Kusmiati, - (2007) KECAP SIPAT RAJEKAN DINA NOVEL GALURING GENDING KARANGAN TATANG SUMARSONO. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Azhar Zakiah, - (2007) ANALISJS UNSURINTRINSIK CARITA PONDOK TARJAMAHAN DINA MAJALAH CUPUMAMK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Denok Purwati, - (2007) KORELASI MINAT JEUNG KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN SISWA KELAS VIISMP NEGERI 1 SURADE TAUN PELAJARAN 2007/2008. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Desi Maulina Rizqi, - (2007) BASA SUNDA DIALEK DI KACAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi Nurlianingsih, - (2007) TEHNIK CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN EKSPOSISI : Studi Kuasi Ekspirlmen Pangajaran Nulis di Kelas Vll siswa SMP Negeri 15 Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

E

Eka Herianto, - (2007) KAJIAN SEMIOTIK DINA KUMPULAN SAJAK LAGU HUJAN SILANTANG KARANGAN ETTI R.S. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Erna Hernawati, - (2007) KARAKTERISTIK PALAKU JEUNG AJEN KAAGAMAAN DINA WACANA SAJARAH LAMPAHING PERWALI KABEH. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Erna Lestari, - (2007) RARANGKEN HAREUP DINA NOVEL BARUANG KA NU NGARORA KARYA D.K ARDIWINATA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Erni Widiayanti, - (2007) PUPUJIAN DI KACAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Eulis Nengsih, - (2007) RAGAM BASA ANU DIGUNAKEUN DINA PROSES DIAJAR NGAJAR BASA SUNDA DI SMP NEGERI 52 BANDUNG TAUN PELAJARAN 2006-2007. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Eulis Nining Supenti, - (2007) KALIMAH WAWARAN JEMBAR DINA NOVEL PANGANTEN KARANGAN DEDE ABDUL AZIZ. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Fita Muslimah Sa'adiyah, - (2007) KORELASI ANTARA PANGAWERUH JEUNG KAMAMPUH NYUSUN KALIMAH SALANCAR JEMBAR SISWA KELAS IX SMP NEGERI 20 KOTA BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

G

Guntur Garnadi Gumilar, - (2007) KAMAMPUH NGARANG DESKRIPSI SISWA KELAS X SMA YAS BANDUNG TAUN PELAJARAN 2007/2008. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

I

Iming Lasmini, - (2007) KLAUSA PAGAWEAN DINA NOVEL JARO BANTAHAN KARANGAN TATANG SUMARSONO. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ivan Adzam Wahyudin, - (2007) ANALISIS KONTRASTIF KANDAGA KECAP BASA SUNDA JEUNG BASA DI WEWENGKON INDRAMAYU (HOMONIM DUA BASA). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

K

Kania Pujasari, - (2007) ANALISIS RUMPAKA KAWIH TEMBANG (KATEM) KARYA NANO S. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Leli Aspriani, - (2007) KAMAMPUH NGAREGEPKEUN RUMPAKA KAWIH SISWA KELAS VIII SMP PASUNDAN 3 BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Mahyar Suryadi, - (2007) AJEN MORAL DINA KUMPULAN SAJAK SASAMBAT KARYA YAYAT HENDAYANA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhamad Jaelani, - (2007) AJEN MORAL DINA WAWACAN LALAMPAHAN DEN ATIKAH. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Nani, - (2007) RARANGKEN BARUNG DINA NOVEL BARUANG KA NU NGARORA KARANGAN D.K ARDIWINATA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nendi Sugandi, - (2007) GAYA BASA DINA KUMPULAN SAJAK DAYEUH MATAPOE KARYA ACEP ZAMZAM NOOR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nova Scorviana H, - (2007) AJEN ESTETIKA DINA UPACARA SEREN TAUN DI CIGUGUR KUNINGAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Novi Rosmala Dewi, - (2007) KORELASI ANTARA PANGAWERUH JEUNG KAMAMPUH NGAGUNAKEUN TATAKRAMA BASA SUNDA SISWA KELAS VII SMP LABORATORIUM PERCONTOHAN UPI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Novianti Indriani, - (2007) KORELASI ANTARA KAMAMPUH MACA JEUNG KAMAMPUH NULIS KARANGAN EKSPOSISI SISWA SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Parid, - (2007) KAMAMPUH NGADONGENG SISWA KELAS X SMA PASUNDAN 2 BANDUNG TAHUN AJARAN 2006-2007. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pupun Rosmanah, - (2007) KAMAMPUH NULIS KARANGAN DESKRIPSI NGAGUNAKEUN MEDIA GAMBAR DI KELAS VIII SMPN I PARONGPONG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Rahmat Arifin, - (2007) KAMAMPUH NGALARAPKEUN RARANGKEN HAREUP MURID DI KELAS IX SMP PGRI DAGO PAKAR KABUPATEN BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Risma Rismawati, - (2007) KORELASI ANTARA KAMAMPUH MACA JEUNG KAMAMPUH NGAPRESIASI CARPON SISWA KELAS X SMA PASUNDAN I BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rostiawati, - (2007) EFEKTIVITAS MEDIA LAGU PIKEUN NINGKATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN NARASI :Studi Kuasi Eksperimen di kelas VIIISMP Pasundan 3 Bandung Taun Ajaran 2006/2007. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rudi Hartono, - (2007) ANALISIS STRUKTUR JEUNG SEMANTIK KECAP RAJEKAN BINARUNG RARANGKEN DINA BUKU KUMPULAN CARITA PONDOK KANAGAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Siti Nuraeni, - (2007) KAMAMPUH NULIS ESEY NGAGUNAKEUN TEHNIK 5W + 1H: studi deskriptif analisis ka siswa kelas viii smp negeri 15 bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sri Supartini, - (2007) TILIKAN MORFOLOGIS CAMPUR KODE SUNDA-INDONESIA DINA PAGELARAN SENI BANYOLAN LONGSER DI STV BANDUNG (DISI JANUARI-FEBRUARI 2007). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Suryanah, - (2007) KOHESI LEKSIKAL DINA NOVEL MAJU JURANG MUNDUR JUNGKRANG KARANGAN KI UMBARA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Susi Hamidah, - (2007) EFEKTIVITAS MODEL PANGAJARAN COMPLETE SENTENCE JEUNG MEDIA GAMBAR DINA NULIS KARANGAN EKSPOSISI: Studi Kuasi Eksperimen Ka Murid Kelas VII SMP Negeri 02 Cihampelas Taun Ajaran 2006/2007. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Tarlan, - (2007) WANOJA JEUNG INFERIORITAS : Kajian Feminis kana Novel Carios Agan Permas Karya Joehana. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Titin Amelia, - (2007) KAMAMPUH NULIS KARANGAN DESKRIPSI NGAGUNAKEUN MODEL PANGAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) SISWA KELAS VIII SMP PASUNDAN 3 BANDUNG: studi kasus eksperimen. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Titin Trisnawati, - (2007) CARITA RAYAT NU AYA DINA TRADISI KUDA KOSONG JEUNG DINA BABAD CIKUNDUL CIANJUR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tsaniati Sholihat, - (2007) KAMAMPUH JEUNG KAPARIGELAN NULIS SURAT PRIBADI BASA SUNDA SISWA SMP NEGERI I MALANGBONG GARUT: Studi Deskriptif Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Malangbong Garut. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Witri Ermawati, - (2007) KAMAMPUH NGALARAPKEUN TATAKRAMA BASA SUNDA DINA NULIS SURAT PRIBADI SISWA SMA PASUNDAN 8 BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wiwin Winarti, - (2007) FRASA PANGANTET DINA CAMPAKA MANGKAK ANTOLOGI KARYA NU NGARORA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yan Kusdiyanto, - (2007) AJÉN FALSAFAH BEDOG WALI DINA PROSÉSI KAWINAN DI KACAMATAN CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Sat Jan 28 23:17:49 2023 WIB.