Items where Division is "Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | E | F | M | N | S | T | Y
Number of items: 12.

A

Ainun Aulia Putri, - (2022) LÉKSIKON BUDAYA SUNDA DINA TÉKS KAKAWIHAN : Ulikan Struktural jeung Étnolinguistik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Andi Rohendi, - (2022) NOVEL IMAH AGRÉNG KARYA AAM AMILIA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI KELAS XI SMK (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG ÉTNOPÉDAGOGI). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Danan Darajat, - (2022) CARITA PANGÉRAN KORNÉL KARYA SASTRA-SAJARAH SUNDA (Ulikan Struktural jeung Intertékstualitas). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dini Novianti Rinal Diani, - (2022) Novél Istri-istri nu Dipihormat Karya Mémén Durachman (Tilikan Struktural jeung Psikologi Sastra). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

E

Ema Rohimah, - (2022) SÉRI CARITA BUDAK JANG ADUL SABATUR-BATUR KARANGAN USÉP ROMLI H.M. PIKEUN ALTERNATIF BAHAN AJAR APRÉSIASI SASTRA SUNDA DI SD : Ulikan Struktural, Ajén Atikan Karakter, jeung Étnopédagogi. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Farid Rizqi Maulana, - (2022) KUALITAS BAHAN AJAR CARITA PONDOK DINA BUKU TÉKS PANGAJARAN BASA SUNDA (Analisis Rélevansi jeung Gradasi). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

M. Rifki Rizaldin, - (2022) PEWARISAN SENI MAMAOS DI SANGGAR “PERCÉKA ART CENTRE” CIANJUR (Ulikan Folklor). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhammad Ramdhan Firdaus, - (2022) DONGÉNG ÉNTÉNG TI PASANTRÉN KARYA RAHMATULLAH ADING AFFANDIE (RAF) PIKEUN ALTERNATIF BAHAN AJAR DI SMP (Kajian Ajén Budaya, Sémiotika, jeung Étnopédagogik). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Nesa Wara Puspita, - (2022) CARITA PANTUN SUNDA LUTUNG KASARUNG (ULIKAN STRUKTUR, MOTIF, SÉMIOTIK, JEUNG INTERTÉKSTUAL). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Syifa Nurfaifa, - (2022) POLAH UCAP LANGSUNG JEUNG TEU LANGSUNG DINA NOVEL BABALIK PIKIR KARYA SAMSOEDI : Ulikan Semantik jeung Pragmatik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Tiara Camelia, - (2022) WANDA KALIMAH BASA SUNDA DINA MÉDIA SOSIAL TWITTER (Ulikan Sosiopragamtik). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yuliani Mayasari, - (2022) POLAH UCAP JEUNG DÉIKSIS DINA RUBRIK “BARAKATAK” MAJALAH MANGLÉ (ULIKAN PRAGMATIK). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Sun Jun 16 22:54:28 2024 WIB.