LÉKSIKON BUDAYA SUNDA DINA TÉKS KAKAWIHAN : Ulikan Struktural jeung Étnolinguistik

Ainun Aulia Putri, - (2022) LÉKSIKON BUDAYA SUNDA DINA TÉKS KAKAWIHAN : Ulikan Struktural jeung Étnolinguistik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_2002646_Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text
T_BBS_2002646_Chapter1.pdf

Download (161kB)
[img] Text
T_BBS_2002646_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (351kB)
[img] Text
T_BBS_2002646_Chapter3.pdf

Download (225kB)
[img] Text
T_BBS_2002646_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (471kB)
[img] Text
T_BBS_2002646_Chapter5.pdf

Download (137kB)
[img] Text
T_BBS_2002646_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (6MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang dina ieu panalungtikan nyaéta pentingna pikeun mikanyaho jeung ngabeungharan kosakecap basa Sunda. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadeskripsikeun aspék léksikon budaya Sunda dina téks kakawihan, wangun léksikon budaya Sunda dina téks kakawihan, jeung ma’na léksikon budaya Sunda dina téks kakawihan. Data dina ieu panalungtikan mangrupa léksikon. Ari sumber data dina ieu panalungtikan buku Kakawihan Barudak Nyanyian Anak-Anak Sunda meunang ngumpulkeun Atik Soepandi jeung Oyon Sofyan Umsari. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan mangrupa métode déksriptif kalawan pamarekan kualitatif. Dina ieu panalungtikan digunakeun téknik ngumpulkeun data nu mangrupa studi pustaka jeung dokuméntasi. Téknik ngolah data ngagunakeun téknik analisis unsur lansung (Immediate Constituent Analysis). Lengkah-lengkah ngolah datana nyaéta, mariksa data unsur léksikon budaya Sunda dina téks kakawihan, nyieun papasingan data unsur léksikon budaya Sunda dumasar kana aspék-aspék étnolinguistik dina léksikon budaya Sunda, nyieun papasingan data unsur léksikon budaya Sunda dumasar kana struktur basa, anu ngawengku wangun jeung ma’na, nganalisis data-data unsur léksikon budaya Sunda dumasar kana unsur budaya jeung struktur basa anu geus ditangtukeun, ngadeskripsikeun data unsur léksikon budaya Sunda dumasar kana unsur-unsur budaya, nyusun tapsiran jeung kacindekan. Tina hasil ieu panalungtikan bisa dicindekkeun: (1) Téks kakawihan ngandung léksikon budaya Sunda, (2) Aspék étnolinguistik dianatarana waé sistem organisasi sosial jeung kamasarakatan, sistem pacabakan, sistem peralatan tradisional jeung téknologi, sistem élmu pangaweruh, sistem basa, sistem kasenian, jeung sistem réligi. (3) Wangun léksikon budaya Sunda kapanggih aya wangun léksikon budaya Sunda salancar, wangun léksikon budaya Sunda rundayan, wangun léksikon budaya Sunda rajékan, jeung wangun léksikon budaya Sunda kantétan. Ma’na léksikon budaya Sunda nyoko kana ma’na anu dikandung ku kecap-kecap anu geus kapaluruh. Ma’na léksikon sarua hartina jeung ma’na léksikal minangka ma’na anu dikandung ku léksikon. Kecap galeuh : kakawihan, léksikon budaya, Sunda Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya mengetahui kekayaan kosa kata Bahasa Sunda. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan aspek leksikon budaya Sunda dalam teks kakawihan, bentuk leksikon budaya Sunda dalam teks kakawihan, dan makna leksikon budaya Sunda dalam teks kakawihan. Data dalam penelitian ini berupa leksikon. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kakawihan Barudak Nyanyian Anak-Anak Sunda hasil ngumpulkeun Atik Soepandi dan Oyon Sofyan Umsari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskruptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan teknik mengumpulkan studi pustaka dan dokumentasi. Teknik mengolah data menggunakan teknik analisis unsur langsung (Immediate Constituent Analysis). Langkah-langkah mengolah data diantaranya, memeriksa data aspek leksikon budaya Sunda dalam teks kakawihan, membuat kelas data unsur leksikon budaya Sunda berdasarkan aspek-aspek etnolinguistik dalam leksikon budaya Sunda, membuat kelas data leksikon budaya Sunda dalam teks kakawihan berdasarkan bentuk dan makna, membuat analisis data-data unsur leksikon budaya Sunda berdasarkan unsur budaya dan struktur basa yang sudah ditentukan, mendeskripsikan data unsur leksikon budaya Sunda berdasarkan unsur-unsur budaya, menyusun tafsiran dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, bisa disimpulkan: (1) Teks kakawihan mengandung leksikon budaya Sunda. (2) Aspek etnolinguistik berupa sistem organisasi sosial dan kemasarakatan, sistem mata pencaharian, sistem peralatan tradisional dan teknologi, sistem pengetahuan, sistem bahasa, sistem kesenian, dan sistem religi. (3) Bentuk leksikon budaya Sunda yang ada berupa bentuk leksikon budaya Sunda salancar, bentuk leksikon budaya Sunda rundayan, bentuk leksikon budaya Sunda rajékan, dan bentuk leksikon budaya Sunda kantétan. Makna leksikon budaya Sunda mengacu pada makna yang dikandung dalam kata-kata yang sudah ada. Makna leksikon mempunyai arti dan makna leksikal yang berperan sebagai makna yang dikandung oleh leksikon. Kata Kunci : kakawihan, leksikon budaya, Sunda This research is motivated by the importance of knowing the richness of Sundanese vocabulary. This study aims to describe aspects of the Sundanese cultural lexicon in the kakawihan text, the form of the Sundanese cultural lexicon in the kakawihan text, and the meaning of the Sundanese cultural lexicon in the kakawihan text. The data in this study is in the form of a lexicon. The data source in this study was Kakawihan Barudak Nyanyian Anak-Anak Sunda which was collected by Atik Soepandi and Oyon Sofyan Umsari. The method used in this study is a qualitative descriptive method. In this study, the data collection techniques used were literature and documentation. The technique of processing the data is using the Immediate Constituent Analysis technique. The steps for processing the data include, checking the data on the Sundanese cultural lexicon in the kakawihan text, creating a data class for the Sundanese cultural lexicon elements based on ethnolinguistic aspects in the Sundanese cultural lexicon, creating a data class for the Sundanese cultural lexicon in the kakawihan text based on form and meaning, making an analysis. data on elements of the Sundanese cultural lexicon based on the elements of jeung culture with a predetermined base structure, describing data on elements of the Sundanese cultural lexicon based on cultural elements, drawing up interpretations and conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded: (1) The kakawihan text contains a Sundanese cultural lexicon. (2) The ethnolinguistic aspects are social and community organization systems, livelihood systems, traditional equipment systems and technology, knowledge systems, language systems, art systems, and religious systems. (3) The existing forms of the Sundanese cultural lexicon are the form of the Sundanese cultural lexicon of salancar, the form of the Sundanese cultural lexicon of rundayan, the form of the Sundanese rajékan cultural lexicon, and the form of the Sundanese kantétan cultural lexicon. The meaning of the Sundanese cultural lexicon refers to the meaning contained in existing words. The meaning of the lexicon has a lexical meaning and meaning that acts as the meaning contained by the lexicon. Keywords: cultural lexicon, kakawihan, Sundanese

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: SINTA ID Yayat Sudaryat : 5987640 SINTA ID Usep Kuswari : 5987461
Uncontrolled Keywords: Kakawihan, léksikon budaya, Sunda
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Ainun Aulia Putri
Date Deposited: 19 Sep 2022 07:05
Last Modified: 19 Sep 2022 07:05
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/81787

Actions (login required)

View Item View Item