RUMPAKA KAWIH KILININGAN GAMELAN KLASIK CICIH CANGKURILEUNG :Tilikan Struktural, Sémiotik, jeung Étnopédagogik

Patria, Dimas (2016) RUMPAKA KAWIH KILININGAN GAMELAN KLASIK CICIH CANGKURILEUNG :Tilikan Struktural, Sémiotik, jeung Étnopédagogik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_BBS_1402553_Title.pdf

Download (26kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1402553_Abstarct.pdf

Download (276kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1402553_Table_of_content.pdf

Download (142kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1402553_Chapter1.pdf

Download (291kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1402553_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (557kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1402553_Chapter3.pdf

Download (356kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1402553_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (884kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1402553_Chapter5.pdf

Download (195kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1402553_Bibliography.pdf

Download (315kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1402553_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (212kB)
[img] Text
T_BBS_1402553_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
T_BBS_1402553_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (166kB)
[img] Text
T_BBS_1402553_Appendix4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (143kB)
[img] Text
T_BBS_1402553_Appendix5.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (199kB)
[img] Text
T_BBS_1402553_appendix6.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (142kB)
Official URL: http://repository.upi.edu/

Abstract

Ieu panalungtikan dijudulan “Rumpaka Kawih Kiliningan Gamelan Klasik Cicih Cangkurileung (Tilikan Struktural, Sémiotik, jeung Étnopédagogik)”. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngagambarkeun rumpaka kawih kiliningan Gamelan Klasik Cicih Cangkurileung kalayan nilik kana unsur-unsur puisi nu aya di jerona sarta analisis unsur sémiotika jeung étnopédagogik. Dina ieu panalungtikan dipaké métode déskriptif analitis. Anapon téknik anu digunakeun nyaéta téknik wawancara, telaah pustaka, observasi, dokuméntasi, jeung analisis. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta dalapan rumpaka kawih kiliningan dina album Gamelan Klasik Cicih Cangkurileung. Ieu panalungtikan museur kana analisis struktur puisi (imaji, simbul, musikalitas atawa wirahma, suasana, téma, jeung gaya basa), sémiotik pancacuriga (Silib, Sindir, Simbul, Siloka jeung Sasmita), jeung étnopédagogik dina moral kamanusaan (moral manusa ka Pangéran, Pribadi, alam, waktu, manusa séjénna, jeung ngahontal kasugemaan lahir batin). Hasil analisis ieu rumpaka ngahasilkeun kacindekan, tina dalapan rumpaka anu dianalisis strukturna, loba nyampak téma ngeunaan kaagamaan. Tina sémiotik pancacuriga, loba kapanggih silib, simbul jeung siloka. Tina tilikan étnopédagogik, kapanggih ngeunaan moral manusa ka Pangéran jeung ka pribadina sarta kapaluruh papatah kayaning (1) papatah sangkan daék barang béré jeung make harta kalayan di jalan nu bener, (2) papatah sangkan jadi diri anu turut kana paréntah agama, (3) papatah pikeun ngamalkeun rukun iman, (4) papatah sangkan satia, (5) papatah sangkan inget kana maot, jeung (6) papatah sangkan silih hargaan jeung batur. ;--- Penelitian ini berjudul “Lirik Kawih Kliningan Gamelan Klasik Cicih Cangkurileung (Tilikan Struktural, Sémiotik dan Étnopédagogik)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lirik kawih kiliningan Gamelan Klasik Cicih Cangkurileung dengan melihat unsur-unsur puisi yang ada di dalamnya serta analisis unsur semiotika dan etnopedagogik. Di dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik wawancara, telaah pustaka, observasi, dokumentasi dan analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah delapan lirik lagu kiliningan dalam album Gamelan Klasik Cicih Cangkurileung. Penelitian ini berfokus pada analisis Struktur puisi (imaji, simbul, musikalitas atau irama, suasana, téma dan gaya basa), sémiotik pancacuriga (Silib, Sindir, Simbul, Siloka dan Sasmita), dan etnopedagogik dalam moral kemanusiaan (moral manusia kepada Tuhannya, Pribadi, alam, waktu, manusia lainnya, dan menggapai kepuasan lahir batin). Hasil gambaran lirik ini menghasilkan kesimpulan, dari delapan lirik yang dianalisis strukturnya, banyak ditemukan tema mengenai keagamaan. Dalam semiotik pancacuriga, banyak ditemukan silib, simbul dan siloka. Dalam tilikan etnopedagogik ditemukan mengenai moral manusia terhadap Tuhan dan pribadinya serta ditemukan pepatah antara lain (1) pepatah agar mau bersodakoh dan menggunakan harta di jalan yang benar, (2) pepatah agar menjadi diri yang patuh terhadap perintah agama, (3) pepatah agar mengamalkan rukun iman, (4) pepatah agar setia, (5) pepatah agar ingat kematian, dan (6) pepatah agar saling menghargai dengan orang lain. ; --- This research is entitled “The Lyrics of Kliningan Song Gamelan Klasik Cicih Cangkurileung (Structural, Semiotics and Etnopedagogic Studies). This research aims to analyze the lyrics of kliningan song of Gamelan Klasik CIicih Cangkurileung by percieving elements of the poetry inside it and analyzing elements of semiotic and etnopedagogic. This research used descriptive analitical methode. As for the techniques used are interview, literature review, observation, documentation and analysis. Data sources in this research were eight lyrics of kliningan song in an album of Gamelan Klasik Cicih Cangkurileung. This research is focused on the poetry structure analysis (images, symbols, musicality or rhythm, atmosphere, theme and language style), semiotic of pancacuriga (Silib, Sindir, symbol, Siloka and Sasmita), and etnopedagogic in human morality (moral to God, personal, nature, time, human beings and to achieve both inner and outer satisfaction). The interpretation result of this research led to the conclusion of those eight lyrics which have been analyzed its structures, was found many religious themes. In semiotic of pancacuriga, was found Silib, symbols, and Siloka. In etnopedagogic studies, was found the human morality to God and their personal as well as found the proverbial among them (1) saying to do charity and use the properties in the right way, (2) saying to be the one who obey the religious orders, (3) saying to practice the pillars of faith, (4) saying to be faithful, (5) saying to remember to the death, and (6) saying to have the mutual respect to each others.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No Panggil : T BBS PAT r-2016; Nama Pembimbing : I. Ruswendi Permana II. Retty Isnendes
Uncontrolled Keywords: kiliningan, Cicih Cangkurileung, struktur, sémiotik, étnopédagogik , kiliningan, Cicih Cangkurileung, struktur, semiotik, etnopedagogik , Structure, Semiotic, Etnopedagogic
Subjects: M Music and Books on Music > M Music
M Music and Books on Music > ML Literature of music
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Linguistik S-2
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 11 Aug 2017 07:56
Last Modified: 11 Aug 2017 07:56
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/24779

Actions (login required)

View Item View Item