DRAMA SCRIPT RAJAPATI WRITTEN BY AHMAD BAKRI : structural and pragmastylistic analysis

Asmaniah, Zaniah (2015) DRAMA SCRIPT RAJAPATI WRITTEN BY AHMAD BAKRI : structural and pragmastylistic analysis. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302589_Title.pdf

Download (103kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302589_Abstract.pdf

Download (206kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302589_Table_of_content.pdf

Download (210kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302589_Chapter I.pdf

Download (283kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302589_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (407kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302589_Chapter3.pdf

Download (222kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302589_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (818kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302589_Chapter5.pdf

Download (223kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302589_Bibliography.pdf

Download (187kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302589_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu/

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun mikanyaho jeung ngadéskripsikeun tilu hal, nya éta: 1) deskripsi naskah drama Rajapati, 2) struktur dina naskah drama Rajapati, jeung 3) pragmastilistik dina naskah drama Rajapati. Métodeu anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métodeu déskriptif-analitis. Téhnik nu digunakeun pikeun ngumpulkeun data nya éta téhnik téks jeung téhnik dokuméntasi. Dumasar kana hasil panalungtikan lamun dicindekkeun hiji-hiji jiga kieu: 1) deskripsi naskah aya 392 paguneman, 16 kaca, jeung aya tujuh adegan; 2) struktur naskah kabagi kana 2 rupa struktur lahir jeung struktur batin; jeung 3) pragmastilistik kabagi jadi 2 jinis ngawengku; pragmatik kabagi kana 6 rupa nya éta: asértif, diréktif, komisif, deklaratif, éksprésif, jeung campuran ti kalima hal éta, sedengkeun stilistik kabagi kana 2 jinis majas nu dumasar struktur kalimahna jeung langsung henteuna ma’na. Dumasar struktur kalimah kabagi kana 5 jinis, sedengkeun dumasar langsung henteuna ma’na kabagi kana 2 jinis nya éta retoris jeung kiasan nu duanana kabagi kana 7 jinis majas. Kadua hal éta pragmatik jeung stilistik digabung jadi unsur pragmastilistik nu ngawengku 19 pola VP (verba perfomatif) dumasar majas. ---------- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan ketiga hal yaitu: 1) deskripsi naskah drama Rajapati, 2) struktur yang ada di dalam naskah drama Rajapati, serta 3) pragmastilistik yang ada di dalam naskah drama Rajapati. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif-analitis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik teks dan teknik dokumentasi . Berdasarkan hasil penelitian, jika disimpulkan akan seperti ini: 1) deskripsi naskah drama Rajapati terdiri dari 392 tuturan dialog, 16 halaman, satu babak, dan tujuh adegan; 2) struktur naskh terbagi dua yaitu struktur lahir dan struktur batin; dan 3) pragmastilistik terdiri dari dua unsur yaitu: pragmatik terbagi ke dalam 6 macam yaitu: asertif, direktif, komisif, deklaratif, serta ekspresif, sedangkan stilistik terdiri dari 2 unsur majas yang berdasarkan struktur kalimahnya terdiri dari 6 majas sedangkan berdasarkan lansung tidaknya makna terdiri dari 2 jenis yaitu retoris dan kiasan. Kedua-duanya masing-masing terdiri 7 majas. Kedua unsur tersebut digabung menjadi unsur pragmastilistik yang memiliki 19 pola verba perfomatif berdasarkan majas. --------- This study aim to analyze are: 1) description in drama script Rajapati, 2) physical structural and spiritual structural which is contained in drama script Rajapati, and 3) pragmastylistic which is contained in drama script Rajapati. The method used in this study is descriptive-analytical method. Technique used in collecting data are text technique and documentary technique. Based on this result of study, it is elaborated as follow: 1) description script drama Rajapati consist of 392 dialogue speech, 16 pages, one session, and seven scenes; 2) structure consist of 2 kinds which physical structure and spiritual structure; and 3) pragmastylistic which consist of two elements namely pragmatic which consist of 6 kinds of asertive, directive, komisive, declarative, ekspresive, and mix, and stylistic which consist of two elements of majas whose sentence structure consist of six majas which based on direct and indirect meaning. The direct and indirect meaning ares divided into rhetoric and metaphor. Both rhetoric and metaphor are divided into seven majas. Those elements, pragmatic and stylistic are combined into pragmastylistic which have 19 verba perfomative patterns based on majas

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. panggil: T PBBS ASM n-2015 ; Pembimbing: Nunuy Nurjanah
Uncontrolled Keywords: naskah drama, struktural, jeung pragmastilistik, naskah drama, struktural, dan pragmastilistik,drama script, structural, pragmastylistic
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
P Language and Literature > PN Literature (General)
Depositing User: Mr. Tri Agung
Date Deposited: 02 Aug 2016 02:42
Last Modified: 02 Aug 2016 02:42
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/20999

Actions (login required)

View Item View Item