TRADISI NGAYUN DI KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG (Tilikan Struktural-Semiotik)

Sugiana, Uus (2014) TRADISI NGAYUN DI KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG (Tilikan Struktural-Semiotik). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_PBBS_1201239_Title.pdf

Download (94kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1201239_Table_of_content.pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1201239_Abstract.pdf

Download (141kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1201239_Chapter1.pdf

Download (256kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1201239_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (465kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1201239_Chapter3.pdf

Download (218kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1201239_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (491kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1201239_Chapter5.pdf

Download (195kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1201239_Bibliography.pdf

Download (135kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1201239_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (132kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu tésis téh nya éta: (1) Ayana kabudayaan deungeun anu ngadéséh kabudayaan Sunda; (2) Tradisi Ngayun mangrupa salah sahiji tradisi anu unik tur mibanda ajén-inajén; (3) Tradisi Ngayun patali jeung ajaran agama Islam; jeung (4) Tradisi ngayun patali jeung kahirupan awal manusa di alam dunya. Tujuan anu hayang dihontal dina ieu panalungtikan nya éta hayang ngadéskripsikeun: (1) Kondisi sosial budaya Tradisi Ngayun; (2) Struktur Tradisi Ngayun; jeung (3) Unsur semiotik (ikon, indeks, jeung simbol) dina Tradisi Ngayun. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta Tradisi Ngayun (paripolah) anu sumebar di tilu désa nya éta Desa Sukaraja, Desa Pasirawi, jeung Desa Purwamekar. Métode anu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif analisis. Tina hasil panalungtikan bisa dicindekkeun yén: (1) Unsur sosial budaya nu nyampak dina Tradisi Ngayun téh ngawengku: (a) asal-muasal ngayun turun-tumurun ti karuhun; (b) tujuan ngayun pikeun méré ngaran orok; (c) fungsina disagigireun méré ngaran orok téh, ogé pikeun ngamumulé warisan karuhu; (d) palaku anu poko paraji jeung nu boga orok; jeung (e) pakakas utamana nya éta ayunan. (2) Struktur lahir Tradisi Ngayun téh ngawengku: (a) nyiapkeun runtuyan jeung masangkeun samping ayun; (b) nincakkeun budak kana duit, perhiasan, jeung taneuh; (c) ngayunkeun budak; (d) ngoérkeun suku hayam kana suku budak atawa anggota awak; (e) kukumbah kana cai kembang; jeung (f) sidekah atawa salametan. (3) Tina sakabéh tanda ikon, indéks, jeung simbol aya 60 (genep puluh) tanda semiotik. Tanda ikon anu kapanggih nya éta ikon imaji hungkul anu jumlahna aya 7 (tujuh) tanda, tanda indéks nu kapanggih nya éta indéks kalakuan hungkul anu jumlahna aya 15 (lima belas), sedengkeun tanda simbol aya 38 (tilu puluh dalapan) tanda. Ku kituna tanda anu panglobana dina wangun simbol. Kecap konci : Tradisi Ngayun, Struktural, Semiotik Tesis ini dilatarbelakangi oleh: (1) Adanya kebudayaan asing yang menggeser kebudayaan Sunda; (2) Tradisi Ngayun merupakan salah satu tradisi yang unik dan memiliki nilai-nilai yang luhur; (3) Tradisi Ngayun berkaitan dengan ajaran agama Islam; (4) Tradisi Ngayun berkaitan dengan awal mula kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Unsur sosial budaya Tradisi Ngayun; (2) Struktur Tradisi Ngayun; dan (3) Unsur semiotik (ikon, indeks, dan simbol) dalam Tradisi Ngayun. Sumber data dalam penelitian ini adalah tradisi ngayun yang berasal dari tiga desa, yaitu Desa Sukaraja, Desa Pasirawi, dan Desa Purwamekar. Métode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) unsur sosial budaya pada Tradisi Ngayun meliputi: (a) asal mula ngayun turun temurun; (b) tujuan ngayun untuk memberi nama; (c) fungsinya disamping memberi nama, juga untuk memelihara warisan leluhur; (d) pelaku intinya yaitu dukun beranak dan keluarga; dan (e) alat utamanya adalah ayunan. (2) struktur lahir Tradisi Ngayun meliputi: (a) menyiapkan runtuyan dan memasangkan samping ayun; (b) menginjakkan kaki si bayi pada uang, perhiasan, dan tanah; (c) mengayunkan bayi; (d) menyentuhkan kaki anak ayam kepada kaki atau anggota badan bayi; (e) mencuci tangan dengan air kembang; dan (f) sedekah atau selamatan. (3) Tanda semiotik yang ditemukan ada 60 (enam puluh) tanda. Dari keseluruhan tanda yang ditemukan, terdapat ikon imagis sebanyak 7 (tujuh) tanda, indeks kelakuan sebanyak 15 (lima belas) tanda, dan simbol sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tanda. Dengan demikian tanda yang paling banyak ditemukan adalah simbol. Kata kunci : Tradisi Ngayun, Struktural, Semiotik This thesis is motivated by: (1) presence of foreign cultural shift Sundanese culture; (2) Ngayun Tradition is one of the unique traditions and values are sublime; (3) Ngayun tradition associated with the teachings of Islam; (4) Ngayun tradition associated with the beginning of life; (5) The lack of studies Ngayun tradition. This study aimed to describe: (1) Elements Ngayun socio-cultural tradition; (2) Structure Ngayun tradition; and (3) Elements of semiotics (icon, index, and symbol) in Ngayun tradition. The data used in this study are derived from the tradition Ngayun three villages, the Sukaraja Village, Pasirawi Village, and the Purwamekar Village, while the data source is paraji (traditional leaders), families, youth / young, religious leaders and midwives. The method used in this research is descriptive method of analysis. From the results, it can be concluded that (1) the socio-cultural elements in the tradition Ngayun include (a) the origin of hereditary ngayun; (b) the purpose ngayun to name; (c) in addition to its function counts the names, as well as to preserve the heritage; (d) the perpetrator its core paraji (traditional leaders) and family; and (e) is the main tool swing; (2) The tradition was born Ngayun structure include: (a) preparing and pairing side swing; (b) the baby's foot in money, jewelry, and soil; (c) to swing my baby; (d) the child's feet touch the chicken to baby's foot or limb; (e) washing hands with flower water; and (f) charity or salvation. (2) Ngayun Tradition special have meaning with regard to hope for happiness, safety, and health of the baby; (3) Signs semiotic found there are 60 (sixty) marks. Of the total marks were found, icons imagis 7 (seven) sign, the index behavior as much as 15 (fifteen) signs, and symbols as much as 38 (thirty-eight) sign. Thus the most common sign is a symbol. Key words: Ngayun Tradition, Structural, Semiotics

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil: T_PBBS_SUG t-2014; Pembimbing : I. Dedi Koswara, II. Dingding Haerudin
Uncontrolled Keywords: Tradisi Ngayun, Struktural, Semiotik
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Depositing User: DAM staf
Date Deposited: 16 Sep 2015 02:25
Last Modified: 16 Sep 2015 02:25
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/16662

Actions (login required)

View Item View Item