Items where Division is "Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | L | M | R | S
Number of items: 13.

A

Adad Mulyadi, - (2021) LÉKSIKON TUTUWUHAN DINA BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA (KAJIAN ÉTNOLINGUISTIK). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Akhdi Nurhadi, - (2021) INTERFÉRÉNSI BASA INDONÉSIA JEUNG BASA CIREBON KANA BASA SUNDA DINA KARANGAN BABAD SISWA SMKN 1 LEUWIMUNDING MAJALÉNGKA TAUN AJARAN 2019-2020. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Alan Sunda Laksana, - (2021) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG PSIKOLOGI SASTRA DINA KUMPULAN CARPON LALAKON KADALON-DALON KARYA DERI HUDAYA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ari, Andriansyah (2021) ULIKAN SOSIOLOGI SASTRA DINA NOVEL-NOVEL SUNDA KARYA TATANG SUMARSONO. S2 thesis, SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

D

Dewi Kaniawati, - (2021) KUMPULAN PUISI PUISI SUNDA SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA HASIL PANALUNGTIKAN IYO MULYONO, SPK. PIKEUN ALTERNATIF BAHAN AJAR SASTRA SUNDA (Ulikan Unsur Struktur jeung Unsur Pangwangun Sajak). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dwi Sulistiya Rini, - (2021) KALIMAH ÉKSPRÉSIF DINA NOVÉL PUPUTON KARYA AAM AMILIA (ULIKAN SINTAKSIS JEUNG PRAGMATIK). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Lisna Yulia Herliani, - (2021) IMPLEMÉNTASI KURIKULUM DAÉRAH 2013 RÉVISI 2017 PANGAJARAN BASA SUNDA DINA NYUSUN RPP SA-KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATÉN PANGANDARAN TINGKAT SMA/SMK/MA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Mega Rahayu, - (2021) APLIKASI QUIZIZZ DINA PANGAJARAN CARITA BABAD (KUASI ÉKSPÉRIMÉN DI KELAS X IPA I SMA NEGERI 9 BANDUNG). S2 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

R

Ranu Sudarmansyah, - (2021) KUALITAS BUKU TÉKS PANGANTEUR BASA SUNDA DUMASAR KANA KURIKULUM TINGKAT DAERAH MUATAN LOKAL 2013 REVISI 2017 (Tilikan Évaluatif kana Buku Téks Basa Sunda Kelas Luhur Tingkat Sakola Dasar). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rifal Lukmanul Hakim, - (2021) MEDIA APLIKASI AUGMENTED REALITY DINA NGAWANOHKEUN BUDAYA SUNDA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rikeu Andriyanti, - (2021) UPACARA BUKU TAUN DI DÉSA BOROGOJOL KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATÉN MAJALENGKA (ULIKAN SÉMIOTIKA JEUNG ÉTNOPÉDAGOGIK). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Santi Nurjanah, - (2021) RÉSPON JEUNG SIKEP BASA PAMIARSA KANA PROGRAM NAPAK TILAS DI GARUDA RADIO VISUAL 105.5 FM BANDUNG. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Fitriyasih, - (2021) UPACARA TUTUP TAUN NGEMBAN TAUN DI KAMPUNG CIREUNDEU KOTA CIMAHI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA (KAJIAN ANTROPOLOGI JEUNG SEMIOTIK). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Sat May 18 00:49:54 2024 WIB.