UPACARA TUTUP TAUN NGEMBAN TAUN DI KAMPUNG CIREUNDEU KOTA CIMAHI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA (KAJIAN ANTROPOLOGI JEUNG SEMIOTIK)

Siti Fitriyasih, - (2021) UPACARA TUTUP TAUN NGEMBAN TAUN DI KAMPUNG CIREUNDEU KOTA CIMAHI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA (KAJIAN ANTROPOLOGI JEUNG SEMIOTIK). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1803220_Title.pdf

Download (365kB)
[img] Text
T_BBS_1803220_Chapter1.pdf

Download (213kB)
[img] Text
T_BBS_1803220_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (446kB)
[img] Text
T_BBS_1803220_Chapter3.pdf

Download (569kB)
[img] Text
T_BBS_1803220_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
T_BBS_1803220_Chapter5.pdf

Download (109kB)
[img] Text
T_BBS_1803220_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (4MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta hayang mikanyaho gékgékanana upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda di Kampung Cireundeu, disawang tina perspéktif antropologis jeung semiotik. Tujuan ieu panalungtikan pikeun ngadéskripsikeun upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda, unsur budaya, struktur jeung unsur semiotik upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda, jeung implikasi hasil panalungtikan upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda pikeun bahan pangajaran maca bahasan di SMA. Ieu panalungtikan téh ngagunakeun pendekatan kualitatif métode déskriptif. Tehnik ngumpulkeun data dina ieu panalungtikan nya éta ngagunakeun téhnik observasi, jeung wawancara. Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta (1) déskripsi upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda, anu ngawengku sajarah Cireundeu jeung kasang tukang upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda, (2) struktur upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda anu patali jeung pakakas, palaku, sasajén jeung prak-prakan upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda, (3) unsur semiotik, anu ngawengku ikon aya 3, indéks aya 1, jeung simbol aya 18, (4) hasil panalungtikan bisa dijadikeun alternatif bahan pangajaran maca bahasan di SMA. Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda di Kampung Cireundeu ditinjau dari segi antropologi dan semiotik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda, unsur budaya, struktur dan semiotik upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda, dan implikasi hasil penelitian upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda terhadap bahan pembelajaran membaca di SMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah (1) déskripsi upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda, yang meliputi sejarah Cireundeu dan latar belakang upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda, (2) struktur upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda, terutama yang berkaitan dengan para pelaku, alat, sesajen, dan pelaksanaan upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda, (3) unsur semiotik, yang meliputi ikon ada 3, indeks ada 1, dan simbol ada 18, (4) hasil penelitian dapat digunakan sebagai alternatif bahan pembelajaran membaca di SMA. The background of this research is to know the ceremony of Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda in Cireundeu Village in terms of anthropology and semiotics. The purpose of this the research is to describe the Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda Sundanese ceremony, and the implications of the research results of the Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda Sundanese ceremony on reading learning material in senior high school. This research uses a qualitative approach, with descriptive methods. Data collection techniques in this study used observation, and inetrvies techniques. The result of this research are (1) description of the Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda Sundanese ceremony, which includes the history of Cireundeu and the background of the Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda Sundanese ceremony, (2) the structure of the Sundanese Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda ceremony, especially those realted to the perpetrators, tools, offerings, and the implementation of the Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda Sundanese ceremony, (3) semiotic elements, which include 3 icons, 1 index, and 18 symbols, (4) the results of the study can be used as and alternative for reading learning materials in senior high school.

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S2)
Uncontrolled Keywords: Antropologi Budaya, Semiotik, Upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda Antropologi Budaya, Semiotik, Upacara Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda Keywords: Cultural Anthropology, Semiotics, Tutup Taun Ngemban Taun Saka Sunda Ceremony
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Siti Fitriyasih
Date Deposited: 03 Feb 2021 03:55
Last Modified: 03 Feb 2021 03:55
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/58765

Actions (login required)

View Item View Item