KECAP SERAPAN BASA SUNDA : Ulikan Étimologi, Morfologi, jeung Grafologi

Nurlatifah, Eva (2017) KECAP SERAPAN BASA SUNDA : Ulikan Étimologi, Morfologi, jeung Grafologi. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_BBS_1502721_Title.pdf

Download (101kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502721_Abstract.pdf

Download (154kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502721_Table_of_content.pdf

Download (148kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502721_Chapter1.pdf

Download (263kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1502721_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (414kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502721_Chapter3.pdf

Download (352kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1502721_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (880kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502721_Chapter5.pdf

Download (223kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502721_Bibliography.pdf

Download (285kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1502721_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (423kB)
[img] Text
T_BBS_1502721_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (414kB)
[img] Text
T_BBS_1502721_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (980kB)
[img] Text
T_BBS_1502721_Appendix4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (346kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan téh dikasangtukangan ku anggapan masarakat yén dina makéna basa Sunda sapopoé réa kecap-kecap nu dianggap asli. Padahal mangrupa serepantina basa deungeun jeung basa dulur. Tujuan ieu panalungtikan nyaéta ngadéskripsikeun kecap serepan basa Sunda. Dina ieu panalungtikan digunakeun métodeu déskriptif. Pikeun ngumpulkeun data digunakeun téhnik dokuméntasi. Data dijaring tinamajalah Manglé nomer 2517 anu medal bulan Maret taun 2015.Data diolah maké téhnik analisis unsur langsung ulikan étimologi, morfologi, jeng grafologi. Hasil panalungtikan manggihan lima hal, diantarana nyaéta (1) asal kecap serepan basa Sunda aya 12 asal basa serepan, 61 kecap diserep tina basa Arab contona data (053) husus; (2) wangun kecap serepan basa Sunda aya lima rupa, ngan umumna tina wangun salancar (63,81%); (3) prosés ngawangun kecap serepan dina basa Sunda aya 12 prosés, panglobana ngalaman prosés adaptasi sabab aya (37,5%) 32 kecap anu ngalaman ieu prosés; (4) cara nulis kecap serepan anu kapanggih aya 41 pola nulis kecap serepan aya dalapan pola sarua jeung pola anu dina basa Indonésia, opat pola anu béda tata tulis jeung basa Indonésia, jeung 29 pola anyar anu kapanggih; jeung (5) babandingan harti kecap serepan basa sunda jeung harti kecap asalna kapanggih aya lima pola, lolobana mah aya dina pola hiji aya (45,24%) 95 kecap anu dina conto kalimah basa Sunda jeung harti dina kecap asal sakabéhna sarua. ------------ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwaseluruh kosa kata bahasa Sunda yang digunakan oleh penutur dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan bahasa asli. Padahal sebagian dari kosa kata tersebut merupakan kata serapan dari bahasa lain. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kata serapan bahasa Sunda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif, sedangkan teknik mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi. Data diambil dari majalah Manglé nomor 2517 yang terbit bulan Maret 2015. Pengolahan data menggunakan teknik analisis unsur langsung dengan pendekatan etimologi, morfologi, dan grafologi. Hasil dari penelitian ini ditemukan lima hal, diantaranya adalah (1) ditemukan 12 asal kata serapan, kata serapan terbanyak berasal dari bahasa Arab yaitu sejumlah 61 kata; (2) ada lima bentuk kata serapan bahasa Sunda, jumlah data terbanyak adalah bentuk kata dasar (63,81%); (3) proses pembentukan kata pada kata serapan bahasa Sunda terdapa 12 proses penyerapan, kebanyakan dari data yang telah ditemukan mengalami proses adaptasi sebanyak 32 data; (4) ditemukan 41 pola penulisan kata serapan, delapan pola memiliki kesamaan dengan pola yang terdapat dalam bahasa Indonesia, delapan pola lainnya memiliki pola yang berbeda dalam penulisan fonem kata serapan, sedangkan 29 pola lain merupakan pola baru yang ditemukan dalam proses penyerapan; dan (5) perbandingan makna kata serapan bahasa Sunda dan makna pada kata asal ditemukan lima pola yang berbeda.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil: T BBS NUR k-2017; Pembimbing: I. Yayat Sudaryat, II. Usep Kuswari; NIM: 1502721
Uncontrolled Keywords: kecap serepan, étimologi, morfologi grafologi, grafologi.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Linguistik S-2
Depositing User: Mr. Arif Rezkyana Nugraha
Date Deposited: 14 Aug 2018 07:15
Last Modified: 14 Aug 2018 07:15
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30565

Actions (login required)

View Item View Item