BAHAN AJAR NYARITA DINA BUKU TÉKS PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA TINGKAT SD-SMA : Ulikan Struktur, Konsép, jeung Prosédur

Dewi, Novi Rosmala (2017) BAHAN AJAR NYARITA DINA BUKU TÉKS PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA TINGKAT SD-SMA : Ulikan Struktur, Konsép, jeung Prosédur. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_BBS_1502780_Title.pdf

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502780_Abstract.pdf

Download (289kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502780_Table_of_content.pdf

Download (290kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502780_Chapter1.pdf

Download (315kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1502780_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (570kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502780_Chapter3.pdf

Download (245kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1502780_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (463kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502780_Chapter5.pdf

Download (217kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502780_Bibliography.pdf

Download (268kB) | Preview
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan ieu panalungtikan pikeun ngadéskripsikeun bahan ajar nyarita dumasar struktur, konsép, jeung prosédur unggal tingkatan nyaéta tingak SD-SMA. Métodeu nu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta métodeu panalungtikan kualitatif. Nu jadi sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta bahan ajar nyarita nu aya dina buku téks Pamekar Diajar Basa Sunda unggal tingkatan nyaéta tingkat SD-SMA. Nu disusun ku tim penyusun ti Balai Pengembangan Bahasa Daérah, dipedalkeun ku Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat taun 2015. Buku téks mangrupa buku pelajaran widang studi, mangrupa buku standar disusun ku para ahli pikeun ngahontal tujuan pangajaran sarta dilengkepan ku rupa-rupa sarana pangajaran, gampang kaharti ku anu marakéna (para siswa) boh di sakola-sakola boh di paguron luhur sangkan bisa ngarojong hiji program pangajaran. Kacindekan hasil panalungtikan, kapaluruh pidangan bahan ajar nyarita pikeun SD teu sarua jeung pidangan bahan ajar nyarita pikeun SMP jeung SMA boh lobana, boh poko bahasanana saluyu téma jeung matéri poko. Struktur bahan ajar nyarita pikeun SD rata-rata dimimitian ku kagiatan ngaregepkeun, struktur bahan ajar nyarita pikeun SMP jeung SMA ilaharna dimimitian ku kagiatan maca jeung nengetan. Konsép bahan ajar nyarita pikeun SD leuwih tembong dina wangun faktual, sarta materi basa anu leuwih ditingalikeun. Konsép bahan ajar nyarita pikeun SMP katémbong dina wangun faktual ogé aya sawaréh medar dina wangun konsép sastra jeung basa, anapon konsép bahan ajar nyarita pikeun SMA leuwih museur kana konsép matéri, lobana konsép sastra, saeutik kapaluruh konsép basa. Prosédur bahan ajar nyarita pikeun SD nepi ka SMA katémbong prosédur nu béda. Prosédur bahan ajar nyarita pikeun SD rata-rata dimimitian ku kagiatan ngaregepkeun, prosédur bahan ajar nyarita di SMP dimimitian ku kagiatan maca jeung ngaregepkeun, anapon prosédur bahan ajar nyarita pikeun SMA dimimitian ku kagiatan maca jeung nengetan.;---Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahan ajar berbicara berdasarkan struktur, konsep, dan prosedur pada setiap tingkatan yaitu tingkat SD-SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan ajar berbicara yang ada dalam buku teks Pamekar Diajar Basa Sunda tingkat SD-SMA, yang disusun oleh Balai Pengembangan Basa Daerah, dan diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2015. Buku teks merupakan buku pelajaran bidang studi, berupa buku standar yang disusun oleh para ahli untuk mencapai tujuan pembelajaran serta dilengkapi berbagai sarana pembelajaran, mudah dimengerti oleh pemakainya (para siswa) baik di sekolah-sekolah, atau di perguruan tinggi supaya bisa mendorong suatu program pembelajaran. Kesimpulan dari penelitian ini, bahan ajar berbicara di SD tidak sama dengan bahan ajar berbicara di SMP, dan SMA baik jumlahnya ataupun poko pembahasannya yang disesuaikan dengan tema dan materi pokok. Struktur bahan ajar berbicara di SD rata-rata dimulai dengan kegiatan mendengarkan, struktur bahan ajar berbicara di SMP dan SMA dimulai dengan kegiatan membaca dan memahami. Konsep bahan ajar di SD lebih tergambar dalam bentuk faktual, serta materi basa lebih banyak. Konsep bahan ajar berbicara di SMP tergambar dalam bentuk faktual, ada juga sebagian tergambar dalam bentuk konsep sastra dan bahasa. Sedangkan konsep bahan ajar berbicara di SMA lebih memusatkan terhadap konsep materi, lebih terlihat konsep sastra dan sedikit konsep bahasa. Sedangkan prosedur bahan ajar berbicara di SD-SMA terlihat prosedur yang berbeda. Prosedur bahan ajar berbicara di SD rata-rata dimulai dengan kegiatan mendengarkan, prosedur bahan ajar berbicara di SMP dimulai dengan kegiatan membaca dan mendengarkan, adapun prosedur bahan ajar berbicara di SMA dimulai dengan kegiatan membaca dan menelaah.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : T BBS DEW b-2017; Pembimbing : I. Dingding, II. USep Kuswari; NIM : 1502780.
Uncontrolled Keywords: bahan ajar nyarita, struktur, konsép, prosédur, bahan ajar berbicara, struktur, konsep, prosedur.
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Linguistik S-2
Depositing User: Isma Anggini Saktiani
Date Deposited: 16 Mar 2018 06:28
Last Modified: 16 Mar 2018 06:28
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/29891

Actions (login required)

View Item View Item