Dongéng-Dongéng Sasakala Dina Manglé Taun 2014 Pikeun Bahan Pangajaran Maca Dongéng di SMP

Julaeha, Asri (2015) Dongéng-Dongéng Sasakala Dina Manglé Taun 2014 Pikeun Bahan Pangajaran Maca Dongéng di SMP. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302720_Title.pdf

Download (242kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302720_Abstrack.pdf

Download (147kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302720_Table_of_content.pdf

Download (148kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302720_Chapter1.pdf

Download (287kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302720_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (389kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302720_Chapter3.pdf

Download (249kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302720_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (864kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302720_Chapter5.pdf

Download (212kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302720_Bibliography.pdf

Download (139kB) | Preview

Abstract

Ieu panalungtikan maluruh dongéng-dongéng sasakala dina Manglé taun 2014 ditilik tina jihat struktur jeung étnopédagogik.Tujuan tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun: (1) dongéng-dongéng sasakala dina Manglé taun 2014, (2) struktur dongéng-dongéng sasakala dina Manglé taun 2014, (3) ajén-ajén étnopédagogik dongéng-dongéng sasakala dina Manglé taun 2014 (4) alternatif bahan ajar maca dongéng di SMP. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode deskriptif analisis anu digunakeun pikeun méré gambaran sarta déskripsi struktur dongéng-dongéng sasakala jeung ajén-ajén étnopédagogik anu nyampak dina dongéng-dongéng sasakala. Tehnik ngumpulkeun data anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta téhnik studi dokuméntér. Tina hasil panalungtikan katitén yén dongéng-dongéng sasakala dina Manglé taun 2014 miboga struktur anu rupa-rupa. Ditilik tina témana, dongéng-dongéng sasakala miboga téma ngeunaan ajaran moral. Fakta-fakta carita anu katitén tina dongéng-dongéng sasakala nyaéta: (1) karakter palaku anu rupa-rupa, (2) latar tempat umumna di pilemburan jeung leuweung, latar waktu umumna di jaman baheula, (3) galur anu digunakeun nyaéta galur mérélé. Sedengkeun sarana carita anu katitén tina dongéng-dongéng sasakala nyaéta: (1) puseur implengan jalma ka tilu teu kawatesanan, (2) gaya jeung tone basajan jeung hampang. Tina struktur anu katitén, utamana téma jeung karakter palaku nu aya dina dongéng-dongéng sasakala dicokot ajén-ajén étnopédagogik anu luhung pikeun bahan pangajaran. Penelitian ini menganalisis dongeng-dongeng sasakala dalam Manglé terbitan tahun 2014 dari aspek struktural dan etnopedagogik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan: (1) dongeng-dongeng sasakala dalam Manglé terbitan tahun 2014, (2) struktur dongeng-dongeng sasakala dalam Manglé terbitan tahun 2014 (3) nilai- nilai etnopedagogik dongeng-dongeng sasakala dalam Manglé terbitan tahun 2014 dan (4) alternatif bahan pembelajaran membaca dongeng di SMP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik untuk memberi deskripsi dan gambaran struktur dan nilai-nilai etnopedagogik dari dongeng-dongeng sasakala dalam Manglé terbitan tahun 2014. Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi dokumentasi. Dari hasil penelitian terlihat bahwa dongeng-dongeng sasakala dalam Manglé terbitan tahun 2014 memiliki tema yang beragam. Tema yang terdapat pada dongeng-dongeng sasakala umumnya tema mengenai ajaran moral. Fakta-fakta cerita yang terdapat dalam dongeng-dongeng sasakala yaitu (1) karakter tokoh yang beragam, (2) latar tempat umumnya di daerah pedesaan dan hutan, latar waktu umumnya di zaman dahulu, (3) alur yang digunakan adalah alur maju. Sedangkan sarana cerita yang terdapat dalam dongeng-dongeng sasakala yaitu (1) sudut pandang orang ketiga tidak terbatas, (2) gaya dan tone sederhana dan ringan. Dari hasil analisis struktural terhadap dongeng-dongeng sasakala, terutama tema dan karakter tokoh diangkat nilai-nilai etnopedagogik untuk dijadikan bahan pembelajaran membaca dongeng di SMP. This study analyzed the sasakala tales in Manglé 2014 issue of structural aspects and ethnopedagogy. The aim of this study is to describe: (1) sasakala tales in Manglé published in 2014, (2) the structure of sasakala tales in Manglé published in 2014 (3) ethnopedagogy values of sasakala tales in Manglé published in 2014 and (4) alternative learning materials to read fairy tales at Junior High School. The method used in this research is descriptive analytic methods to provide a description of the structure and ethnopedagogy values of the sasakala tales published in 2014. The technique used to collects data in this research is documentation study. From the research shows that the sasakala tales in Manglé published in 2014 have diverse themes. Themes contained in sasakala tales are theme of the moral teachings. Facts of the story contained in the sasakala tales namely (1) characters are diverse, (2) the background of the place generally in rural areas and forests, the background is generally in the ancient time, (3) flow used is advancing groove. While the means of the story contained in the tales of sasakala namely (1) a third-person perspective, (2) the style and tone is simple and lightweight. From the results of a structural analysis of the sasakala tales, mainly themes and characters lifted ethnopedagogy values to be used as learning to read fairy tales in Junior High School.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S2)
Additional Information: No. Panggil : T PBBS JUL d-2015; Pembimbing : Ruswendi Permana
Uncontrolled Keywords: dongeng sasakala, Manglé, struktur, etnopedagogik
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Depositing User: Staff DAM
Date Deposited: 16 Oct 2015 02:00
Last Modified: 16 Oct 2015 02:00
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/18073

Actions (login required)

View Item View Item