NOVEL RUMAJA JAMPARING KARYA CHYE RETTY ISNENDES PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMP

Cucu Siti Fatimah, - (2018) NOVEL RUMAJA JAMPARING KARYA CHYE RETTY ISNENDES PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1404697_Title.pdf

Download (102kB)
[img] Text
S_BD_1404697_Abstract.pdf

Download (439kB)
[img] Text
S_BD_1404697_Table_Of_Content.pdf

Download (296kB)
[img] Text
S_BD_1404697_Chapter1.pdf

Download (403kB)
[img] Text
S_BD_1404697_Chapter3.pdf

Download (434kB)
[img] Text
S_BD_1404697_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (563kB)
[img] Text
S_BD_1404697_Chapter5.pdf

Download (268kB)
[img] Text
S_BD_1404697_Bibliography.pdf

Download (270kB)
[img] Text
S_BD_1404697_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (714kB)
[img] Text
S_BD_1404697_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (273kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Novel nyaéta karangan fiksi nu némbongkeun kahirupan sapopoé, jalan caritana miboga bagian-bagianna tapi angger gumulung dina hiji leunjeuran, dina eusi carita digambarkeun watek palaku, suasana, waktu, jeung tempat lumangsungna kajadian. Tapi dumasar pangalaman empiris, maca pikeun barudak lain hal nu ngirut, nepi ka teu bisa nyangkem eusi carita. Ku kituna, tujuan tina ieu panalungtikan nyaéta ngadeskripsikeun struktur carita dina novel rumaja Jamparing karya Chye Retty Isnendes. Sarta nataan ajén-ajén étnopédagogik nu nyangkaruk dina éta novél. Pikeun ngalaksanakeun panalungtikanna panalungtik ngagunakeun métode deskriptif analitik. Nyatana panaluntik ngadeskripsikeun naon-naon waé nu kapangih dina panalungtikanana. Kalayan tehnik nu dipaké pikeun ngumpulkeun data nyaéta teknik studi pustaka. Mangpaat tina ieu panalungtikan dipiharep bisa mantuan siswa dina nganalisis struktur carita, sangkan siswa bisa maham eusi carita. Sarta dipiharep bakal ngajembaran pangaweruh masarakat kana kasastraan hususna dina ulikan struktural jeung étnopédagogik. Tur bisa jadi pangdeudeul pikeun panalungtikan nu sawanda. Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta analisis struktur nu ngawengku téma nyaéta sosobatan lima wanoja, dina fakta carita kapaluruh galurna maju, tokoh jumlahna aya 28, latar tempat aya 33, latar waktu 28, latar suasana 31. Sarta sarana carita aya judul nyaéta Jamparing, sudut pandang jalma katilu jeung gaya basa nu basajan. Dina étnopédagogik aya 12 Ajén nu kapaluruh. Panglobana kapaluruh ajén bener, nu jumlahna 13. Kadua ajén pinter jeung silih asih jumlahna sarua 11. Tuluy nu kapaluruh sakali, sineger tengah. Ajén séjénna: hurip, waras jeung cageur (2), bageur (2), ludeung (3), silih asah (4), silih asuh (3), singer (3). motékar (4), jeung rapékan (2). ;--- Novel merupakan karangan fiksi yang memperlihatkan kehidupan sehari-hari, jalan ceritanya mempunyai bagian-bagian tetapi dalam satu kesatuan, dalam isi cerita digambarkan karakter tokoh, suasana, waktu dan tempat kejadian. Tetapi berdasarkan pengalaman empiris, membaca bagi remaja bukan hal yang menarik, sehingga tidak memahami isi dari cerita. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur cerita novel remaja “Jamparing” karya Chye Retty Isnendes. Dan menganalisis nilai-nilai etnopedagogik yang ada dalam novel. Untuk melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analitik. Dimana peneliti akan mendeskripsikan apa saja yang ditemukannya dalam penelitian. Dengan teknik mengumpulkan data yaitu studi pustaka. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam menganalisis struktur cerita, agar siswa dapat memahami isi dari cerita. Serta diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat mengenai kesastraan, khususnya kajian struktural dan etnopedagogik. Dan bisa menjadi referesi untuk penelitian yang sama. Hasil dari penelitian ini adalah analisis struktural yang meliputi tema yaitu persahabatan, fakta cerita ditemukan alur maju, tokoh yang jumlahnya 28, latar tempat 33, latar waktu 28, dan latar suasana 31. Serta sarana cerita judul yaitu Jamparing, sudut pandangnya orang ketiga dan juga gaya bahasa yang sederhana. Ada 12 nilai etnopedagogik yang diteliti. Temuan terbanyak ialah nilai bener, jumlahnya 13. Kedua nilai pinter dan silih asih, jumlahnya sama 11. Dan sineger tengah, yang dicontohkan sekali. Nilai lainnya: hurip, waras jeung cageur (2), bageur (2), ludeung (3), silih asah (4), silih asuh (3), singer (3). motékar (4), jeung rapékan (2). ;--- Novel is a fictional story that shows everyday life, the storyline has parts but in one unit. Contents of the story depicted character, atmosphere, time and place of the incident. Therefore, the aim of this research was to describe the structure of “Jamparing” teen novel by Chye Retty Isnendes and to analyze the ethnopedagogic values in the novel. To carry out the research, the researcher used descriptive analytical method where the researcher will describe his findings in this research. The technique used for collecting data was literature study. The benefits of this research are expected to help students in analyzing story structure so that the students can understand the contents of the story. In addition, it is hoped that it can broaden people's knowledge about literature, especially structural and ethnopedagogical studies, and can be a reference for the same research. The results of this research were structural analysis including the theme of the friendship, an advanced plot found in the story fact, 28 characters, 33 place setting, 28 time, and 31 atmosphere. In addition, there are the title of Jamparing as the story’s medium, third person point of view, and also simple language style. In the ethnopedagogic analysis, it was found that there are 12 values contained in the story. The most finding are ‘bener’, amount 13. And ‘sineger tengah’, which is exemplified once. Other values: ‘hurip, waras jeung cageur’ (2), ‘bageur’ (2), ‘ludeung’ (3), ‘silih asah’ (4), ‘silih asuh’ (3), ‘singer’ (3). ‘motékar’ (4), jeung ‘rapékan’ (2).

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD CUC n-2018; Nama Pembimbing : I. Ruswendi Permana, II. Agus Suherman; NIM : 1404691;
Uncontrolled Keywords: novel, struktural , etnopedagogik, structural, ethnopedagogic.
Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Depositing User: salsabila
Date Deposited: 04 Mar 2020 07:06
Last Modified: 04 Mar 2020 07:06
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47519

Actions (login required)

View Item View Item