CARITA PANTUN BUJANG PANGALASAN :Ulikan Struktural, Sémiotik, jeung Étnopédagogi

Maryati, (2013) CARITA PANTUN BUJANG PANGALASAN :Ulikan Struktural, Sémiotik, jeung Étnopédagogi. Masters thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_PBBS_1104072_Title.pdf

Download (195kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1104072_Abstract.pdf

Download (342kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1104072_Table_of_Content.pdf

Download (286kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1104072_Chapter1.pdf

Download (241kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1104072_Chapter2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (594kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1104072_Chapter3.pdf

Download (248kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1104072_Chapter4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (727kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1104072_Chapter5.pdf

Download (270kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1104072_Bibliography.pdf

Download (117kB) | Preview

Abstract

Ieu panalungtikan tujuananan pikeun mikanyaho jeung ngagambarkeun wangun formal jeung wangun naratif, unsur sémiotik, jeung nilai étnopédagogik dina carita pantun bujang pangalasan. Dina ieu panalungtikan ngagunakeun metode déskriptif. Data dikumpulkeun ngaliwatan téknik stadi bibliografis. Hasil ieu panalungtikan ngagambarkeun tilu hal, nyaéta wangun formal jeung wangun naratif, unsur sémiotic jeung nilai étnopédagogik. Bahasan struktur carita pantun Bujang Pangalasan ngawengku paripolah tokoh, alur jeung latar carita. Unsur sémiotikna nya éta indéks paripolah tokoh jeung latar carita. Ajen étnopédagogik dina carita pantun Bujang Pangalasan nuduhkeun watek yakin kana kakawasaan pangeran, boga karep diajar anu hadé jeung nyungsi élmu. Hal ieu kagambarkeun dina watek calakan, wanian, jujur, waspada, berrsih haté, sopan, wijaksana, adil, soméah jeung akuran. Ku ayana watek-watek anu hadé ieu dina carita pantun Bujang pangalasan di akhir carita pinanggih dina kabagjaan luyu jeung anu dipiharep ku rajana, nyaéta kamuliaan, katengtreman jeung katenangan hirup, sarta lulus tina sagala cocoba keur ngahontal kasampurnaan hirup kulawarga jeung rahayatna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan struktur formal dan naratif,unsur semiotik, dan nilai etnopedagogik,.dalam Cerita Pantun Bujang Pangalasan. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik studi bibliografis. Hasil penelitian ini mendeskripsikan tiga hal, yaitu struktur formal dan struktur naratif, unsur semiotik dan nilai etnopedagogik. Struktur Carita Pantun Bujang Pangalasan mencakup tindakan tokoh, alur, dan latar. Unsur semiotik mengacu pada indeks tindakan tokoh dan latar cerita. Nilai etnopedagogik dalam Cerita Pantun Bujang Pangalasan menunjukan karakter yakin pada kekuasaan Tuhan,hasrat belajar dan menguasai ilmu,hal ini dideskripsikan dengan karakter cerdas,berani,jujur,waspada,bersih hati,teguh hati,berusaha memahami dan memperhatikan orang lain. sopan, bijaksana, adil, sederhana dan rendah hati.Dengan karakter yang baik ini akhir ceritanya tercapai apa yang dicita-citakan oleh rajanya yaitu,kemuliaan,ketentraman dan ketenangan hidup,dan lulus ujian mencapai kesempurnaan, rakyat hidup rukun dan damai. The research aim to know & describe formal & Narative Structure, Semiotic, Elements, & Etnopedagogic Values in a Story Pantun “Bujang Pangalasan”. This Research is in Descriptive Method. The data collection technique is bibliography study. It result : (1) Formal & Narative Structure; (2) Semiotic Element; (3) Etnopedagogic Values. Story Structure “Bujang Pangalasan” involves : Figures Action, Plot, & Background; and Etnopedagogic Values in that story indicate characters empharized in God, Willingness to learn & Knowledgable. Those are described in characters: Smart, Brave, honest, careful, kind, Firm, attentive, Polite, Tackful, Fair, Simple, & Humble. Thus, at the end of the story by these character, the King could get Honor & Stillness, Perfection in life, and the People & King could live Harmoniously & Peacefully.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: ?? TSUN ??
Divisions: ?? TSUN ??
Depositing User: Riki N Library ICT
Date Deposited: 26 Nov 2013 03:43
Last Modified: 26 Nov 2013 03:43
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/3415

Actions (login required)

View Item View Item