MÉDIA E-LEARNING MAKÉ APLIKASI ÉDMODO JEUNG SKYPE DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK: Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI SMK Negeri 13 Bandung Taun Ajaran 2016-2017

Rabiussani, Rani (2017) MÉDIA E-LEARNING MAKÉ APLIKASI ÉDMODO JEUNG SKYPE DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK: Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI SMK Negeri 13 Bandung Taun Ajaran 2016-2017. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_BBS_1503062_Title.pdf

Download (163kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1503062_Abstract.pdf

Download (287kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1503062_Table_of_content.pdf

Download (155kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1503062_Chapter1.pdf

Download (251kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1503062_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (944kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1503062_Chapter3.pdf

Download (648kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1503062_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (816kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1503062_Chapter5.pdf

Download (331kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1503062_Bibliography.pdf

Download (291kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1503062_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (325kB)
[img] Text
T_BBS_1503062_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (148kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan téh pentingna kalungguhan e-learning dina ngaronjatkeun minat jeung kamampuh nulis sajak Sunda murid kelas XI SMK Negeri 13 Bandung tahun ajaran 2016-2017. Udagan ieu panalungtikan téh pikeun ngébréhkeun dilarapkeunna média e-learning ngagunakeun aplikasi Edmodo jeung aplikasi Skype dina ngaronjatkeun kamampuh nulis sajak Sunda murid kelas XI SMKN 13 Bandung. Metodeu anu dipaké nyaéta studi ékspérimén ngagunakeun désain panalungtikan Alternatif Treatment Post test Only with Non-equivalent Group Design. Sumber data panalungtikanana nyaéta murid kelas XI TKJ SMK Negeri 13 Bandung. Variabel bébas panalungtikanana nyaéta aplikasi Edmodo jeung aplikasi Skype, anapon variabel kauger (terikat) nyaéta kamampuh murid dina nulis sajak Sunda. Instrumén anu digunakeun pikeun ngumpulkeun data nyaéta instrumén tés, obsérvasi, jeung angkét. Data anu geus kacangking dianalisis ngagunakeun analisis t-test. Dumasar hasil panalungtikan anu geus dilaksanakeun, rata-rata peunteun hasil diajar nulis sajak Sunda murid kelas XI SMK Negeri 13 Bandung anu ngalarapkeun aplikasi Edmodo nyaéta 76,48, tina Kritéria Ketuntasan Minimal (KKM) 75, anu ngabuktikeun yén siswa geus mampuh nulis sajak. Anapon rata-rata peunteun anu ngalarapkeun aplikasi Skype nyaéta 70,83, anu ngabuktikeun siswa umumna can mampuh dina nulis sajak. Sanggeus dilaksanakeun analisis t-tést kabuktian yén ttabel tina df (58) kalayan kapercayaan 95%, 2,004, tur jumlah thitung nyaéta 7,19. Dumasar hasil uji hipotésis bisa dicindekkeun yén thitung ≥ ttabel, atawa 7,19 ≥ 2,004 anu hartina hipotésis alternatif (H1) ditarima jeung hipotésis enol (H0) ditolak. Hartina yén média e-learning ngalarapkeun aplikasi Edmodo leuwih punjul ti batan aplikasi Skype dina ngaronjatkeun kamampuh nulis sajak Sunda murid kelas XI SMKN 13 Bandung tahun ajaran 2016-2017. Kecap Galeuh: e-learning, aplikasi Edmodo, aplikasi Skype, nulis sajak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kedudukan e-learning dalam meningkatkan minat dan kemampuan menulis puisi Sunda siswa kelas XI SMK Negeri 13 Bandung tahun ajaran 2016-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan média e-learning menggunakan aplikasi Edmodo dan aplikasi Skype dalam meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas XI SMK Negeri 13 Bandung. Metode yang digunakan adalah studi eksperimen melalui desain penelitian Alternatif Treatment Post test Only with Non-equivalent Group Design. Sumber data penelitian adalah siswa kelas XI TKJ SMK Negeri 13 Bandung. Variabel bebas penelitian adalah aplikasi Edmodo dan aplikasi Skype, sedangkan variabel terikat adalah kemampuan siswa dalam menulis puisi Sunda. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah instrumen tes, observasi, dan angket. Data yang sudah diperoleh dianalisis menggunakan analisis t-test. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, rata-rata nilai hasil belajar menulis puisi siswa kelas XI SMK Negeri 13 Bandung yang menggunakan aplikasi Edmodo adalah 76,48 dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75. Hal tersebut membuktikan bahwa siswa sudah mampu menulis puisi. Sedangkan rata-rata nilai yang menggunakan aplikasi Skype adalah 70,83, yang artinya siswa belum mampu menulis puisi. Setelah dilaksanakan analisis t-tést terbukti bahwa ttabel dari df (58) dengan kepercayaan 95%, 2,004, serta jumlah thitung adalah 7,19. Berdasarkan hasil uji hipotesis bisa disimpulkan bahwa thitung ≥ ttabel, atau 7,19 ≥ 2,004 yang berarti hipotésis alternatif (H1) diterima dan hipotésis nol (H0) ditolak. Artinya bahwa média e-learning menggunakan aplikasi Edmodo lebih unggul dibandingkan dengan aplikasi Skype dalam meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas XI SMKN 13 Bandung tahun ajaran 2016-2017. Kata Kunci: e-learning, aplikasi Edmodo, aplikasi Skype, menulis puisi. This research is based on the importance of e-learning in increasing the interest and ability of grade XI students of SMK Negeri 13 Bandung 2016-2017 in writing Sundanese poetry. This study aimed to find out the application of e-learning media using Edmodo and Skype in improving the ability to write poetry of grade XI students of SMK Negeri 13 Bandung. The method is experimental study with Alternative Treatment Post test Only with Non-equivalent Group Design. The source of research data is grade XI students majoring in TKJ at SMK Negeri 13 Bandung. The independent variables are Edmodo and Skype applications, and writing Sundanese poetry as the dependent variable. The instruments used to collect data are test instruments, observations, and questionnaires. The data obtained were analyzed using t-test analysis. Based on the result of the study, the average score to write poetry of grade XI students of SMK Negeri 13 Bandung who used Edmodo app is 76,48, which means that student had reached the standard score of 75, and the average score using Skype app is 70,83 means it had not reached the standard score. After conducted t test analysis the result obtained thitung ≥ ttabel, or 7,19 ≥ 2,004 thereby it is proved that e-learning media using Edmodo application is more appropriate than the Skype application in improving the ability of writing poetry among grade XI students of SMK Negeri 13 Bandung 2016-2017. Keywords: e-learning, Edmodo application, Skype application, poetry writing.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S2)
Additional Information: No. Panggil: T_BBS_RAB_m-2017; Pembimbing : I. H. Usep Kuswari, II. H. Yayat Sudaryat
Uncontrolled Keywords: E-learning, aplikasi Edmodo, aplikasi Skype, nulis sajak.
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 07 Aug 2018 08:48
Last Modified: 07 Aug 2018 08:48
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30443

Actions (login required)

View Item View Item