ULIKAN STRUKTUR JEUNG ÉTNOPÉDAGOGIK KANA TRADISI NYAWÉR PANGANTÉN PIKEUN ALTERNATIF BAHAN AJAR BAHASAN BUDAYA SUNDA DI SMA

Sulistian, Andri Tri (2017) ULIKAN STRUKTUR JEUNG ÉTNOPÉDAGOGIK KANA TRADISI NYAWÉR PANGANTÉN PIKEUN ALTERNATIF BAHAN AJAR BAHASAN BUDAYA SUNDA DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_BBS_1502846_Title.pdf

Download (306kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502846_Abstract.pdf

Download (191kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502846_Table_of_content.pdf

Download (244kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502846_Chapter 1.pdf

Download (228kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1502846_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (408kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502846_Chapter 3.pdf

Download (288kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1502846_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (920kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502846_Chapter 5.pdf

Download (208kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1502846_Bibliography.pdf

Download (149kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1502846_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (142kB)
Official URL: https://repository.upi.edu

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya perhatian dan pengetahuan masyarakat terhadap kearifan budaya lokal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tradisi nyawér pangantén yang dilaksanakan dalam upacara perkawinan adat Sunda. Berdasar pada latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan struktur dan fungsi tradisi nyawér pangantén, 2) mendeskripsikan nilai etnopedagogik yang terdapat dalam tradisi nyawér pangantén, dan 3) mendesripsikan tradisi nyawér pangantén bisa menjadi alternatif bahan ajar bahasan budaya Sunda di SMA. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dalam penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari telaah pustaka dan perekaman serta pendokumentasian. Penelitian ini dikaji dengan kajian struktur tradisi lisan, etnopedagogik, serta hasil bahasannya diaplikasikan menjadi bahan ajar di SMA. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa tradisi nyawér pangantén mempunyai aspek teks, ko-teks, dan konteks yang sangat penting. Selain itu, dalam tradisi nyawér pangantén juga terdapat moral manusia kepada Tuhan, kepada pribadinya, kepada manusia lainnya, kepada alam, terhadap waktu, dan dalam mencapai kepuasan lahir dan batin. Serta hasil analisis dalam pembahasan tradisi nyawér pangantén dapat diaplikasikan menjadi bahan ajar bahasan budaya Sunda di SMA.;--- This research is motivated by low attention and knowledge of society to local culture wisdom that exist in everyday life. One of these culture (or tradition) is nyawer panganten that is held on sundanese wedding ceremonies. Based on that reason, this research is meant to 1) Describe the structure and functionality of nyawer panganten tradition 2) Describe the etnopedagogik value in nyawer panganten tradition, and 3) Describe how nyawer panganten tradition could be used as an alternative teaching material for sundanese culture-based subject in senior high schools. The method being used in this research is descriptive-qualitative method. The data source of this research is obtained from results of interviews and observation. Secondary data had been obtained from library research, public records and documentations. This research was reviewed by spoken tradition structure method, etnopedagogik, and the result was used as teaching material in senior high school. From the result of data analysis, the writer concluded that the tradition of nyawer panganten has very important text, co-text, and context aspects to it. Also, the tradition of nyawer panganten has a moral value about human to their creator, to themselves, to another human, to nature, to time, and in achieving spiritual and emotional satisfaction. This research also proved that the tradition of nyawer panganten could be used as a teaching material for sundanese culture-based subjects in senior high schools.;--- Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku kurangna perhatian jeung kaweruh masarakat kana kéarifan budaya lokal anu nyampak dina kahirupan sapopoé. Salah sahijina nyaéta tradisi nyawér pangantén anu dilaksanakeun dina upacara adat kawinan di tatar Sunda. Dumasar kana kasang tukang, ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun 1) ngadéskripsikeun struktur jeung fungsi tradisi nyawér pangantén, 2) ngadéskripsikeun ajén étnopédagogik anu nyangkaruk dina sawér pangantén , jeung 3) ngadéskripsikeun tradisi nyawér pangantén bisa digunakeun pikeun alternatif bahan ajar dina pangajaran bahasan budaya Sunda di SMA. Métode anu digunakeun nyaéta déskriptif dina panalungtikan kualitatif. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta ngawengku data primér jeung data sékundér. Data primér dicangking tina hasil wawancara jeung obsérvasi. Data sékundér dicangking tina telaah pustaka jeung perekaman sarta pendokumentasian. Ieu panalungtikan dianalisis ngaliwatan struktur tradisi lisan, étnopédagogik, sarta dilarapkeun jadi bahan ajar di SMA. Tina hasil analisis data, bisa dicindekkeun yén tradisi nyawér pangantén miboga aspék téks, ko-téks, jeung kontéks anu kalintang pentingna. Lian ti éta, tradisi nyawér pangantén ogé nyangkaruk moral manusa ka pangéran, ka pribadi, ka manusa séjénna, ka alam, kana waktu, jeung dina ngahontal kasugemaan lahir jeung batin. Sarta hasil analisis tina pedaran tradisi nyawér pangantén bisa dilarapkeun jadi bahan ajar bahasan budaya Sunda di SMA.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil: T BBS SUL u-2017; Pembimbing: I. Dedi Koswara, II. Dingding Haerudin.
Uncontrolled Keywords: tradisi nyawer panganten, struktur, etnopedagogik, bahan ajar, nyawer panganten tradition, structure, etnopedagogik, materials teaching, tradisi nyawér pangantén, struktur, étnopédagogik, bahan ajar.
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Linguistik S-2
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 23 Apr 2018 03:16
Last Modified: 23 Apr 2018 03:16
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30113

Actions (login required)

View Item View Item