KAMAMPUH GURU DINA NGARARANCANG, NGALAKSANAKEUN, JEUNG MEUNTEUN PANGAJARAN DONGÉNG DI SMP PILOTING PROJECT KURIKULUM 2013 KOTA CIMAHI TAUN 2015-2016

Budiwati, Susi (2016) KAMAMPUH GURU DINA NGARARANCANG, NGALAKSANAKEUN, JEUNG MEUNTEUN PANGAJARAN DONGÉNG DI SMP PILOTING PROJECT KURIKULUM 2013 KOTA CIMAHI TAUN 2015-2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_BBS_1403026_Title.pdf

Download (207kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1403026_Abstract.pdf

Download (65kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1403026_Table_of_content.pdf

Download (239kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1403026_Chapter1.pdf

Download (318kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1403026_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (604kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1403026_Chapter3.pdf

Download (494kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1403026_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1403026_Chapter5.pdf

Download (195kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1403026_Bibliography.pdf

Download (363kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1403026_Appendix.pdf

Download (68kB) | Preview
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan medar kamampuh guru basa Sunda di SMP Piloting Project Kurikulum 2013 dina ngararancang, ngalaksanakeun, jeung meunteun matéri dongéng dumasar Kurikulum 2013 taun 2015-2016. Kasang tukang dilaksanakeunana ieu panalungtikan, dumasar panitén kana kamekaran Kurikulum 2013 anu palanggeran ngalarapkeunana tuluy-tumuluy ngalaman parobahan, boh dina ngararancang pangajaranana, ngalaksanakeun prosés pangajaranana, boh dina cara meunteun hasil diajarna. Ieu hal jadi kapanasaran, naha ieu parobahan-parobahan téh katarima informasina atawa henteu ku guru-guru basa Sunda, lantaran pangajaran basa Sunda kaasup mata pelajaran mulok, anu pangajaranana mangrupa tanggung jawab pamarentah daerah Provinsi Jawa Barat. Ku kituna, ieu tujuan panalungtikan téh hayang mikanyaho kamampuh guru basa Sunda dina ngararancang, ngalaksanakeun, jeung meunteun pangajaran, hususna pangajaran dongéng dumasar kana Kurikulum 2013. Métodeu anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métodeu déskriptif pamarekan kualitatif. Populasi sakaligus sampel ieu panalungtikan nyaéta guru basa Sunda kelas VII di SMP piloting project Kurikulum 2013 Kota Cimahi. Téhnik anu digunakeun dina ieu panalungtikan téhnik obsérvasi jeung study dokumentér. Ari instrumén anu digunakeun lembar obsérvasi. Kacindekan ieu panalungtikan nyaéta guru basa Sunda di SMP Piloting Project Kota Cimahi (1) mampuh ngararancang pangajaran dongéng, (2) perlu dironjatkeun dina ngalaksanakan prosés pangajaran dongéng, jeung (3) mampuh meunteun pangajaran dongéng dumasar kana Kurikulum 2013. --- Penelitian ini membahas kemampuan guru bahasa Sunda di SMP Piloting Project Kurikulum 2013 dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai materi dongeng berdasarkan Kurikulum 2013 tahun 2015-2016. Latar belakang dilaksanakannya penelitian ini adalah berdasarkan pada perkembangan Kurikulum 2013 yang sangat dinamis. Pedoman pelaksanaan Kurikulum 2013 terus-menerus mengalami perubahan, baik dalam membuat perencanaannya, dalam pelaksanaan pembelajarannya, maupun dalam penilaiannya. Hal ini menjadi pertanyaan apakah perubahan-perubahan ini sampai atau tidak informasinya pada guru bahasa Sunda, dikarenakan mata pelajaran bahasa Sunda merupakan mata pelajaran muatan lokal yang pembelajarannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui kemampuan guru bahasa Sunda dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran bahasa Sunda khususnya materi dongeng berdasarkan Kurikulum 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Populasi sekaligus sampel penelitian ini adalah guru bahasa Sunda kelas VII di SMP Piloting Project Kurikulum 2015 Kota Cimahi. Téhnik yang digunakan adalah tehnik observasi dan study dokumenter. Sedangkan instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah guru bahasa Sunda di SMP Piloting Project Kota Cimahi (1) mampu merencanakan pengajaran dongeng, (2) perlu ditingkatkan dalam melaksanakan proses pengajaran dongeng, dan (3) mampu menilai pengajaran dongeng berdasarkan Kurikulum 2013. --- This study discusses the ability of Sundanese teachers in junior high school piloting project Curriculum 2013 in designing, implementing and assessing the fairy tale based on the Curriculum of 2013. The background of the implementation of this research is based on the development of Curriculum 2013, which is very dynamic. Guidelines for the implementation of Curriculum 2013 continually changing, both in preparing lesson plan, implement the learning process, and in the assessment. It is an open question whether these changes received or cannot accessed by all Sundanese subject teachers, because it is the local content and subjects whose learning are the responsibility of the local government of West Java Province. Therefore, the purpose of this study was to find out the ability of the Sundanese language teacher in designing, implementing, and assessing learning material Sundanese especially fairy tales based Curriculum 2013. The method used is descriptive, with a qualitative approach. The population as the sample is Sundanese language teachers in junior high school class VII Piloting Project Curriculum 2013 in Cimahi. Techniques used are observation and documentary study. While the instrument which is used namely the observation sheet. The conclusion of this study is the Sundanese language teachers at SMP Piloting Project Cimahi be able to (1) design teaching tales, (2) do the teaching of fairy tales, and (3) assess the teaching of fairy tale based Curriculum 2013.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : T BBS BUD k-2016; Pembimbing : 1. H. Usep Kuswari 2. H. Dingding Haerudin
Uncontrolled Keywords: kemampuan, merancang, melaksanakan, menilai, Kurikulum 2013, kamampuh, ngararancang, ngalaksanakeun, meunteun, ability, designing, implementing, assessing, Curriculum 2013.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Linguistik S-2
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 24 Aug 2017 07:05
Last Modified: 24 Aug 2017 07:05
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/25127

Actions (login required)

View Item View Item