SASTRA LISAN ANU AYA DI SAPANJANG SISI WALUNGAN CITANDUY KABUPATEN CIAMIS: Ulikan Struktur Jeung Ajén Atikan

Sulastri, Evi (2013) SASTRA LISAN ANU AYA DI SAPANJANG SISI WALUNGAN CITANDUY KABUPATEN CIAMIS: Ulikan Struktur Jeung Ajén Atikan. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_PBBS_1101566_title.pdf

Download (126kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1101566_abstract.pdf

Download (182kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1101566_table of content.pdf

Download (280kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1101566_chapter (1).pdf

Download (263kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1101566_chapter (2).pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (344kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1101566_chapter (3).pdf

Download (254kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1101566_chapter (4).pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1101566_chapter (5).pdf

Download (214kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1101566_bibliography.pdf

Download (249kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1101566_appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (4MB)

Abstract

Tesis ini merupakan hasil dari penelitian mengenai Sastra Lisan yang Ada di Sepanjang Pinggir Sungai Citanduy di Kabupaten Ciamis dilihat dari Ulikan Struktur dan Nilai Pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk: 1) membuat deskripsi sastra lisan (dongeng) yang ada di sepanjang pinggir Sungai Citanduy Kabupaten Ciamis, 2) mengelompokkan sastra lisan (dongeng) yang ada di sepanjang pinggir Sungai Citanduy, 3) mendeskripsikan struktur sastra lisan yang ada di sepanjang pinggir Sungai Citanduy Kabupaten Ciamis, dan 4) mendeskripsikeun nilai pendidikan dalam sastra lisan (dongeng) yang ada di sepanjang Sungai Citanduy Kabupaten Ciamis. Untuk mencapai tujuan di atas, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Teknik yang digunakan adalah telaah pustaka, wawancara, studi dokumentasi, dan rekaman. Prosedur mengumpulkan data sastra lisan dengan cara rekaman. Prosedur analisis data dibagi tiga tahapan, yaitu 1) menggumpulkan data melalui rekaman, 2) mentransliterasi rekaman, 3) memilah-milah data berdasarkan golongannya, 4) menganalisis menggunakan teori. Dari 28 dongeng yang diteliti, setelah diklasifikasikan terdiri dari 10 dongeng sasakala, 8 dongeng mitos, dan 10 dongeng sage. Berdasarkan analisis, dongeng yang ada di sepanjang pinggir Sungai Citanduy Kabupaten Ciamis ada hubungannya dengan masalah keluarga, kekuasaan, kerajaan, unsur kekuatan gaib (jin dan makhluk halus lainnya), hubungannya dengan sesama makhluk hidup dan alam. Pelaku dalam dongeng ini terdiri dari manusia biasa, manusia sakti, raja, putri, jin (onom), ponggawa, dan prajurit. Latar tempat yang digunakan umumnya di hutan, sungai, pesisir, gunung, sawah, dan perkampungan. Latar waktu yang digunakan umumnya mengenai tanggal, tahun, hari, dan malam. Latar suasana yang digunakan umumnya gembira, khawatir, merasa tidak nyaman, tidak enak perasaan, merasa takut, dan adanya hubungan dengan kerajaan lain. Alur yang digunakan semuanya alur maju. Amanat yang disampaikan umumnya mengenai hidup di dunia yang harus sesuai dengan perilaku yang baik berdasarkan agama, adat, dan negara. Dongeng yang tersebar di sepanjang pinggir Sungai Citanduy Kabupaten Ciamis memiliki 28 nilai moral yang berhubungan dengan pribadi, 12 nilai sosial yang ada hubungannya dengan masyarakat, dan 13 nilai keagamaan yang berhubungan dengan kepercayaan. Kata Kunci : sastra lisan, struktur cerita, nilai pendidikan This tesis is about the result of study on Oral Literature (stories) along the banks of Citanduy river which is located in Ciamis. The objective of this study are: 1) to describe oral literature (stories) which are found along the banks of the Citanduy river; 2) to classify the oral literature (stories) which are found along the banks of the Citanduy river based on story types, 3) to describe structure of oral literature (stories) which are found along the banks of the Citanduy river; and 4) to describe the moral value from the oral literature (stories) which are found along the banks of the Citanduy river. This survey is a quantitative study which aplied descriptive method and used technique of interview, book reviews, recording, and documentation study. The steps used in collecting datas are: collecting datas-choosing and classifying data and data analysing. Founds 28 oral namely. From the 28 oral literature (stories) which are found along the banks of the Citanduy river Ciamis there are 10 classified as legenda, 8 mithos, and 10 are as ‘sage’ stories. Analysis result of the survey on oral literature (stories) which are found along the banks of the Citanduy rives showen that the stories shows relationship between the problems of families, authorities, kingdoms, miracles, (genie, ghost), and human life, and nature as well. The characters on the stories commonly ordinary people, kings, magic-man, princes, queen, genie (onom), soldier, and governor. Whereas the commonly place are village, rivers, forest, beach, jungle, and field. Time setting in general used date, year, day and night, with happy, sad, worry, jealousy, dissatisfaction, bad feeling, disappointment, fear, horror, and swerving back and forth of trading, with commonly used advance-flow. The the learning value in common is about how human live and social interaction, and make good relationship between a person to any others; while the moral value spreading stories along the banks of Citanduy river Ciamis generally, have 28 moral value which has relationship to person, 12 moral value which relationship to society and 13 moral values have relationship to religion and believes. Key words : oral literature, story structure, education Ieu tésis mangrupa hasil panalungtikan ngeunaan Sastra Lisan Anu Aya di Sapanjang Sisi Walungan Citanduy Kabupatén Ciamis ditingali tina Ulikan Struktur jeung Ajén Atikan. Tujuan ieu panalungtikan pikeun: 1) ngadéskripsikeun sastra lisan (dongéng) anu aya di sapanjang sisi Walungan Citanduy Kabupatén Ciamis, 2) ngelompokkeun sastra lisan (dongéng) anu aya di sapanjang sisi Walungan Citanduy Kabupatén Ciamis, 3) ngadéskripsikeun struktur lisan (dongéng) anu aya di sapanjang sisi Walungan Citanduy Kabupatén Ciamis, jeung 4) ngadéskripsikeun ajén atikan dina sastra lisan (dongéng) anu aya di sapanjang sisi Walungan Citanduy Kabupatén Ciamis. Pikeun ngahontal tujuan di luhur, ieu panalungtikan maké pamarekan kualitatif. Métode nu digunakeunana métode déskriptif. Téhnik nu digunakeunana nya éta telaah pustaka, wawancara, studi dokuméntasi, jeung rékaman. Prosédur ngumpulkeun data sastra lisan ku jalan rékaman. Prosédur analisis data ngawengku tilu tahapan, nya éta: 1) ngumpulkeun data ngaliwatan rékaman, 2) transkripsi rékaman, 3) milah-milah data dumasar kana golonganana, jeung 4) nganalisis ngagunakeun tiori. Tina 28 dongéng nu ditalungtik, sabada diklasifikasikeun di wangun ku 10 dongéng sasakala, 8 dongéng mitos, jeung 10 dongéng sagé. Dumasar analisis struktur, téma dongéng anu aya di sapanjang sisi Walungan Citanduy Kabupatén Ciamis aya hubunganana jeung masalah kulawarga, kakawasaan, karajaan, unsur kakuatan gaib (jin jeung siluman-silemin), hubunganana jeung papada mahluk hirup, jeung alam. Palaku dina ieu dongéng rata-rata ngawakilan manusa biasa, manusa sakti, raja, putri, jin (onom), ponggawa, jeung prajurit. Latar tempat nu digunakeun umumna di leuweung, walungan, basisir, gunung, sawah, jeung lembur (kampung). Latar waktu nu digunakeun umumna ngeunaan tanggal, taun, baheula, poé, jeung peuting. Latar suasana nu digunakeun umumna bungah, kahariwang, tugenah, teu puguh rasa, keueung, jeung pagaliwotana dagang. Galur nu digunakeun tina 28 dongéng nya éta galur mérélé. Amanat nu ditepikeun rata-rata ngeunaan hirup kumbuh di dunya kudu saluyu jeung paripolah nu hadé dumasar nu geus ditangtukeun ku agama, adat, jeung nagara. Dongéng nu sumebar di sapanjang sisi Walungan Citanduy anu aya di Kabupatén Ciamis ngabogaan 28 ajén moral nu aya hubunganana jeung pribadi, 12 ajén sosial anu aya hunganana jeung masarakat, jeung 13 ajén kaagamaan anu aya hunganana kapercayaan. Kecap galeuh : sastra lisan, struktur carita, ajén atikan

Item Type: Skripsi Tesis Atau Disertasi (S2)
Subjects: ?? TSUN ??
Divisions: ?? TSUN ??
Depositing User: DAM STAF Editor
Date Deposited: 18 Oct 2013 08:00
Last Modified: 18 Oct 2013 08:00
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/2418

Actions (login required)

View Item View Item