KALIMAH DINA SISINDIRAN JEUNG WAWANGSALAN ANYAR KARYA DÉDY WINDYAGIRI(Ulikan Struktur jeung Semantik)

Sumarni, Hena (2016) KALIMAH DINA SISINDIRAN JEUNG WAWANGSALAN ANYAR KARYA DÉDY WINDYAGIRI(Ulikan Struktur jeung Semantik). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_BBS_1402492_Title.pdf

Download (137kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1402492_Table_of_content.pdf

Download (259kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1402492_Abstract.pdf

Download (140kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1402492_Chapter1.pdf

Download (291kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1402492_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (780kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1402492_Chapter3.pdf

Download (237kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1402492_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (657kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1402492_Chapter5.pdf

Download (207kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1402492_Bibliography.pdf

Download (317kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1402492_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (294kB)
[img] Text
T_BBS_1402492_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (425kB)
[img] Text
T_BBS_1402492_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
T_BBS_1402492_Appendix4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (518kB)
[img] Text
T_BBS_1402492_Appendix5.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (227kB)
[img] Text
T_BBS_1402492_Appendix6.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (250kB)

Abstract

Ieu panalungtikan boga tujuan pikeun ngadéskripsikeun kalimah dina sisindiran jeung wawangsalan anyar. Dina ieu panalungtikan digunakeun métodeu déskriptif. Pikeun ngumpulkeun data digunakeun téknik studi pustaka. Data dianalisis maké métode distribusional kalayan téknik analisis unsur langsung anu dituturkeun ku téknik ékspansi, permutasi, jeung délisi. Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta déskripsi wangun kalimah dina sisindiran jeung wawangsalan nu mangrupa kalimah ngantét kalayan tipeu jeung pola kalimah anu variatif, tatali harti antarklausa dina kalimah ngantét jeung kahasan kalimah dina sisindiran jeung wawangsalan anyar, nyaéta (1) kalimahna mangrupa kalimah ngantét, (2) miboga kabébasan dina konstruksi kalimahna, (3) laluasa dina ngarobah jeung nempatkeun runtuyan kekecapan, jeung (4) jejer dina kalimah mindeng henteu ditembrakeun. ; Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kalimat dalam sisindiran dan wawangsalan anyar. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif. Untuk mengumpulkan data digunakan teknik studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode distribusional dengan téknik analisis unsur langsung yang diikuti oleh teknik ekspansi, permutasi dan delisi.Temuan-temuan dalam penelitian ini adalah déskripsi tentang bentuk kalimat dalam sisindiran dan wawangsalan yang berupa kalimat majemuk dengan tipeu dan pola kalimat yang variatif, hubungan makna antraklausa dalam kalimat majemuk serta kekhasan-kekhasan kalimat dalam sisindiran dan wawangsalan anyar, yakni (1) bentuk kalimat berupa kalimat majemuk, (2) memiliki kebebasan dalam konstruksi (struktur) kalimat, (3) kelonggaran gaya dalam menempatkan urutan kata, dan (4) subyek sering tidak dikatakan.; This study is made to describe sentences in sisindiran and wawangsalan anyar. Descriptive method is used in this study. Data collection technique of the study uses library research method. Data processing is done by using distributional method with direct analysis technique that is followed by expansion, permutation and deletion techniques. Findings of the study are descriptions about the sentences forms in sisindiran and wawangsalan in the form of compound sentences with varied type and pattern of the sentences, inter-clause meaning relations in the compound sentences, and the sentence characteristics in sisindiran and wawangsalan anyar; that are (1) the sentence forms is the compound sentences, (2) freedom in sentence structures, (3) flexibility in arranging words order, and (4) subjects are not mentioned a lot.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: T BBS SUM k-2016; I.Yayat Sudaryat, II.Usep Kuswari.
Uncontrolled Keywords: kalimah, sisindiran, wawangsalan
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Linguistik S-2
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 17 Jul 2017 04:31
Last Modified: 17 Jul 2017 04:31
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/23723

Actions (login required)

View Item View Item