KALIMAH BASA SUNDA DINA TÉKS PROSA SUNDA BUHUN ABAD KA-16: (Ulikan Struktur jeung Semantis)

Nurwansah, Ilham (2015) KALIMAH BASA SUNDA DINA TÉKS PROSA SUNDA BUHUN ABAD KA-16: (Ulikan Struktur jeung Semantis). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_BBS_1303366_Title.pdf

Download (347kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1303366_Abstract.pdf

Download (269kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1303366_Table_of_content.pdf

Download (259kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1303366_Chapter1.pdf

Download (351kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1303366_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (853kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1303366_Chapter3.pdf

Download (445kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1303366_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1303366_Chapter5.pdf

Download (344kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1303366_Bibliography.pdf

Download (398kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1303366_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (264kB)
[img] Text
T_BBS_1303366_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (265kB)
[img] Text
T_BBS_1303366_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (262kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan téh boga tujuan pikeun ngaguar struktur kalimah kalawan maké pamarekan tagmémik. Sumber datana nyaéta transliterasi téks Carita Parahiyangan anu maké basa Sunda buhun. Ieu panalungtikan dipilampah alatan can aya analisis ngeunaan struktur kalimah basa Sunda buhun kalawan gemet, pikeun informasi linguistik basa Sunda temporal. Métodeu anu dipaké nyaéta analisis déskriptif. Wangun kalimah anu aya dina data basa Sunda buhun téh nyaéta kalimah lengkep jeung kalimah teu lengkep (ringkesan). Kalimah salancar basajan miboga tilu pola kalimah nyaéta (1) S-P, (2) S-P-O, jeung (3) S-P-Pang. Ari Kalimah salancar jembar miboga opat pola nyaéta (1) S-P-K, (2) K-S-P-K, (3) S-P-O-K, jeung (4) S-P-Pang-K. Kalimah ngantét satata nu kapanggih nyaéta kalimah ngantét asindétis jeung sindétis. Kalimah ngantét asindétis diwangun ku dwiklausa, trikalusa jeung caturklausa kalimah sindétis diwangun ku dwiklausa. Pola kalimah ngantét sumélér nyaéta kalimah sumélér subjéktif, adverbial, jeung atributif. Patali harti unsur kalimah nu kapanggih nyaéta dumasar peran semantis subjék, prédikat, objék, panglengkep jeung katerangan. Patali harti antarklausa dina kalimah ngantét satata aya dua rupa, nyaéta (1) kalimah lalawanan jeung (2) kalimah tumuluy. Patali harti antarklausa kalimah ngantét sumélér téh aya genep rupa, nyaéta (1) kalimah waktu, (2) kalimah sarat, (3) kalimah sabab, (4) kalimah akibat, (5) kalimah pertélaan, jeung (6) kalimah guna. Kecap konci: basa Sunda buhun, struktur kalimah Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis struktur kalimat dengan menggunakan pendekatan tagmémik. Sumber data diambil dari transliterasi teks Carita Parahiyangan yang memakai berbahasa Sunda kuno. Penelitian ini dilakukan karena belum ada analisis mengenai struktur kalimat bahasa Sunda kuno secara mendalam, sebagai informasi linguistik bahasa Sunda temporal. Metode yang dipakai yaitu analisis deskriptif. Bentuk kalimat yang terdapat dalam bahasa Sunda kuno berupa kalimat lengkap dan kalimat ringkasan. Kalimat tunggal sederhana yang ditemukan memiliki tiga pola yaitu (1) S-P, (2) S-P-O, (3) S-P-Pel, sedangkan kalimat tunggal perluasan terdapat empat pola yaitu (1) S-P-K, (2) K-S-P-K, (3) S-P-O-K, dan (4) S-P-Pel-K. Kalimat majemuk setara yang ditemukan berupa kalimat asindetis dan sindetis. Kalimat majemuk asindetis tersusun dari dua klausa, tiga klausa dan empat klausa, sedangkan kalimat sindetis tersusun dari dua klausa. Pola kalimat majemuk bertingkat yaitu berupa kalimat majemuk bertingkat subjektif, adverbial dan atributif. Hubungan makna unsur kalimat yang ditemukan yaitu berdasarkan peran semantis subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan. Hubungan makna antarklausa dalam kalimat majemuk setara terdapa dua jenis yaitu (1) kalimat pertentangan, dan (2) kalimat lanjutan. Hubungan makna antarklausa kalimat majemuk bertingkat terdapat enam jenis, yaitu (1) kalimat waktu, (2) kalimat syarat, (3) kalimat penyebab, (4) kalimat akibat, (5) kalimat pernyataan, dan (6) kalimat guna. Kata kunci: bahasa Sunda kuno, struktur kalimat The objective of this study is to analyze the structure of a sentence using tagmemic approach. The data source extracted from transliteration of Carita Parahiyangan text that used old Sundanese language. This research was done because there is no analysis of the old Sundanese sentence structure in depth yet, as a linguistic information of temporal Sundanese language. Descriptive is used as the analysis method. The form of sentences contained in old Sundanese are complete sentences and summary sentence. There are threee simple sentence patterns found on the data, they are (1) S-P, (2) S-P-O, (3) S-P-Complement. While the expansion of the single sentence are found four patterns (1) S-P-Adverb, (2) Adverb-S-P-Adverb, (3) S-P-O-Adverb, and (4) S-P-Complement-Adverb. Equivalent compound sentences found in the form of asindetic and sindetic sentences. Asindetic compound sentence composed of two clauses, three clauses and four clauses, and sindetic sentences composed of two clauses. Pattern of complex sentence are subjective, adverbial and attributive. The meaning element of relations sentence found based on semantic role of the subject, predicate, object, complement and adverbs. There are two types of inter clauses meaning relationships in equivalent compound sentences, they are (1) contention sentence, and (2) further sentence. Inter clauses meaning relationship of complex sentences has six types, they are (1) sentence of time, (2) terms sentence, (3) causes sentence, (4) result sentence, (5) stantment sentence, and (6) order sentence. Keywords: old Sundanese, sentence structure

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil: T_BBS_NUR k-2015; Pembimbing : I. Yayat Sudaryat
Uncontrolled Keywords: Basa Sunda Buhun, Struktur Kalimah, Semantis
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 02 Dec 2016 01:48
Last Modified: 02 Dec 2016 01:48
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/22516

Actions (login required)

View Item View Item