Rajah Carita Pantun : ulikan struktural jeung semiotik

Asmalasari, Devyanti (2015) Rajah Carita Pantun : ulikan struktural jeung semiotik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303115_Title.pdf

Download (215kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303115_Abstrack.pdf

Download (493kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303115_Table_of_content.pdf

Download (141kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303115_Chapter1.pdf

Download (285kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1303115_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (345kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303115_Chapter3.pdf

Download (231kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1303115_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303115_Chapter5.pdf

Download (135kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1303115_Bibliography.pdf

Download (205kB) | Preview

Abstract

Judul ieu tésis nya éta “Rajah Carita Pantun (Ulikan Struktural jeung Semiotik)”. Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun ngadéskripsikeun: (1) struktur rajah carita pantun, (2) unsur sémiotik rajah carita pantun, (3) babandingan rajah carita pantun, jeung (4) fungsi rajah carita pantun. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode komparatif déskriptif korélasional. Tehnik ngumpulkeun datana digunakeun téhnik studi dokuméntér. Tina hasil panalungtikan kapanggih yén: (1) tina strukturna anu jadi lulugu dina rajah nya éta diksi jeung purwakanti, (2) tina semiotikna anu jadi luluguna nya éta ikon diagram anu mangrupa urutan-urutan, pengulangan-pengulangan, jeung susunan pangabakti sarta simbol-simbol kosmologi, (3) tina babandingan struktur jeung semiotikna, katiten rajah pantun wewengkon kulon mah leuwih pondok ti batan rajah pantun wewengkon wétan. Tina diksina ogé can kapangaruhan ku unsur Islam jeung Jawa, sarta (4) fungsi rajah salian pikeun ngaruat, dina umumna pikeun kasalametan. Tesis ini berjudul “Rajah Carita Pantun (Analisis Struktural dan Semiotik)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan: (1) struktur rajah carita pantun, (2) unsur semiotik rajah carita pantun, (3) perbandingan rajah carita pantun, dan (4) fungsi rajah carita pantun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif deskriptif korelasional. Tehnik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi dokumenter. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) dari segi struktur, yang menonjol dalam rajah carita pantun adalah diksi dan purwakanti, (2) dari segi semiotik, yang menonjol adalah ikon diagram yang berupa urutan-urutan, pengulangan-pengulangan, dan susunan yang diseru dalam rajah, serta simbol-simbol kosmologi, (3) dari perbandingan rajah terlihat bahwa rajah pantun wilayah barat lebih pendek daripada rajah pantun wilayah timur. Begitu juga dari diksinya, rajah pantun wilayah barat belum dipengaruhi oleh unsur Islam dan Jawa, dan (4) fungsi rajah selain untuk ruatan, pada umumnya adalah untuk keselamatan. This thesis entitled "Rajah Carita Pantun (Structural and Semiotic Analysis)". The aim of this study is to describe: (1) the structure of rajah carita pantun, (2) the semiotic elements contained in the rajah carita pantun, (3) a comparison between rajah carita pantun in the western region and eastern region, and (4) function of rajah carita pantun. The method used in this research is descriptive correlation comparative method. The techniques used to collecting data in this research is the study of documentary techniques. The research shows that: (1) in terms of structure, which is prominent in diction and rhyme, (2) in terms of semiotics, which stands out is in the form of a diagram icons, which is repetitions, and the arrangement, as well as symbols of cosmology, (3) the comparison shows that the rajah pantun in western region is shorter than rajah pantun in eastern region. The diction of rajah pantun in western region has not been influenced by Islamic and Javanese, and (4) the main function of rajah is for ruatan, but most of data show that the function is for safety.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S2)
Additional Information: No. Panggil : T PBBS ASM r-2015; Pembimbing : I. Dedi Koswara, II. Iskandarwassio
Uncontrolled Keywords: rajah, carita pantun, struktural, semiotik.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Depositing User: Mr. Tri Agung
Date Deposited: 23 Oct 2015 03:12
Last Modified: 23 Oct 2015 03:12
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/18083

Actions (login required)

View Item View Item