Métode Tarjamahan Tata Basa Dina Pangajaran Maca Karangan Éksposisi : studi ékspérimén ka siswa Kelas IX SMPN 1 Susukan Kabupaten Cirebon Taun Ajaran 2014/2015

Mardhotillah, Nur Fitri (2015) Métode Tarjamahan Tata Basa Dina Pangajaran Maca Karangan Éksposisi : studi ékspérimén ka siswa Kelas IX SMPN 1 Susukan Kabupaten Cirebon Taun Ajaran 2014/2015. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302951_Title.pdf

Download (160kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302951_Abstrack.pdf

Download (149kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302951_Table_of_content.pdf

Download (145kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302951_Chapter1.pdf

Download (224kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302951_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (462kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302951_Chapter3.pdf

Download (457kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302951_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302951_Chapter5.pdf

Download (142kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302951_Bibliography.pdf

Download (210kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302951_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (215kB)

Abstract

Masalah anu ditalungtik nyaéta kajian kaéféktifan métode tarjamahan tata basa dina pangajaran maca karangan ésposisi, sedengkeun tujuan ieu panalungtikan nyaéta deskripsi (a) kamampuh kandaga kecap dina maca karangan éksposisi saméméh jeung sabada maké métode tarjamahan tata basa; (b) kamampuh kandaga kecap dina maca karangan éksposisi saméméh jeung sabada henteu maké métode tarjamahan tata basa; jeung (c) éféktivitas diajar maké métode tarjamahan tata basa dibanding diajar henteu maké métode tarjamahan tata basa. Métode ieu panalungtikan nyaéta métode ékspérimén, kalawan desain pre-test and post-test control group desaign. Téhnik ieu panalungtikan nyaéta téhnik tés. Populasi ieu panalungtikan nyaéta siswa kelas IX kalawan sampel siswa kelas ékspérimén nyaéta siswa kelas IX B jeung sampel kelas kontrol siswa kelas IX G SMPN 1 Susukan Kabupaten Cirebon Taun Ajaran 2014/2015. Temuan ieu panalungtikan téh nyaéta: (1) Nilai rata-rata pascates di kelas kontrol ningkat tina nilai pratesna nyaéta tina 50,67 jadi 63,00 atawa ningkat 12,33. Hartina, sanggeus dilakukeun pangajaran henteu ngagunakeun métode tarjamahan tata basa hasil pangajaran maca karangan éksposisi di kelas kontrol cukup éféktif; (2) Nilai rata-rata pascates di kelas eksperimen ogé ningkat nilaina tina 46,84 jadi 68,44 atawa ningkat 21,60. Ieu data hartina, yén sanggeus dilakukeun pangajaran kalawan ngagunakeun métode tarjamahan tata basa di kelas eksperimen ningkat jeung ningkatna téh leuwih luhur tibatan di kelas kontrol. Ku kituna, pangajaran maca karangan éksposisi kalawan ngagunakeun métode tarjamahan tata basa leuwih éfektif tibatan di kelas kontrol. (3) Dumasar hasil analisis uji t bisa dicindekkeun yén métode tarjamahan tata basa éféktif pikeun ningkatkeun kamampuh kandaga kecap dina maca karangan éksposisi siswa kelas IX SMPN 1 Susukan kabupaten Cirebon taun ajaran 2014/2015. Hartina, métode tarjamahan tata basa bisa digunakeun salaku salah sahiji alternatif métode dina pangajaran maca karangan éksposisi. Masalah yang diteliti, yaitu kajian keefektifan metode terjemahan tata bahasa dalam pembelajaran membaca karangan eksposisi, sedangkan tujuan penelitian ini adalah deskripsi (a) kemampuan kosakata siswa dalam pembelajaran membaca karangan eksposisi sebelum dan sesudah menggunakan metode terjemahan tata bahasa; (b) kemampuan kosakata siswa dalam pembelajaran membaca karangan eksposisi dan sesudah diajar tanpa menggunakan metode terjemahan tata bahasa; dan (c) efektivitas diajar menggunakan metode terjemahan tata bahasa dibandingkan dengan diajar tanpa menggunakan metode terjemahan tata bahasa. Metode penelitian ini adalah metode eksperimen, dengan desain pre-test and post-test control group desaign. Teknik penelitian ini adalah teknik tes. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas IX dengan sampel siswa kelas eksperimen yaitu siswa kelas IX B dan sampel kelas kontrol siswa kelas IX G SMPN 1 Susukan Kabupaten Cirebon Taun Ajaran 2014/2015. Temuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Nilai rata-rata pascates di kelas kontrol naik dari nilai pratesnya yaitu dari 50,67 menjadi 63,00 atau naik 12,33. Hal ini berarti setelah dilakukan pembelajaran tanpa menggunakan metode terjemahan tata bahasa hasil pembelajaran membaca karangan eksposisi di kelas kontrol cukup efektif; (2) Nilai rata-rata pascates di kelas eksperimen juga naik nilainya dari 46,84 menjadi 68,44 atau naik 21,60. Data ini berarti, bahwa setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode terjemahan tata bahasa di kelas eksperimen meningkat dan peningkatannya lebih tinggi daripada di kelas kontrol. Dengan kata lain, pembelajaran membaca karangan eksposisi dengan menggunakan metode terjemahan tata bahasa lebih efektif dibandingkan dengan di kelas kontrol. (3) Berdasarkan hasil analisis uji t dapat disimpulkan bahwa metode terjemahan tata bahasa efektif dalam meningkatkan kemampuan kosakata dalam membaca karangan eksposisi siswa kelas IX SMPN 1 Susukan Kabupaten Cirebon taun ajaran 2014/2015. Dengan demikian, metode terjemahan tata bahasa dapat digunakan sebagai salah satu metode alternatif dalam pembelajaran membaca karangan eksposisi. The problem studied is to test the effectiveness of language structure method on learning the reading exposition story. The purposes of this research are describing about:a) The ability of students on learning the reading exposition story before and after using the grammar translation methodb) The ability of students on learning the reading exposition story before and after taught without using grammar translation method.c) The effectiveness of taught by using translation method of language stucture compared with taught without using grammar translation method.The method used in this research is experimental method, with pre-test and post-test desaign. The technique used in this research is a test technique. The population of this study are the ninth-grade students with students sample of ninth-grade B students and the control students of ninth-grade G students at Susukan 1 Junior High School, Cirebon academic year 2014/2015. Finding of the research are; (1) The average value of the total post-test in the control class increase from the value of pre-test. From 50.67 into 63.00, or up to 12.32. It means that after learning without using the grammar translation method, the results of learning the reading exposition story in control class is quite effective. (2) The average value of the total post-test in experimental class also increase from the value of pre-test. From 46.84 into 68.44, or up to 21.60. It means that after learning the grammar translation method in experimental class is increasing. And the increasing is higher than the control class. In other words, learning the reading exposition story by using translation method is more effective than the control class. (3) Based on the results of test analysis, it can be concluded that the grammar translation method is effective in improving the reading skill of exposition story of nint-grade students at Susukan 1 Junior High School, Cirebon academic year 2014/2015. Therefore, the grammar translation method can be used as one of the alternative method of learning the reading exposition story.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S2)
Additional Information: No. Panggil : T PBBS MAR m-2015; Pembimbing : Rahman
Uncontrolled Keywords: tata basa, karangan eksposisi
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Depositing User: Mr. Tri Agung
Date Deposited: 07 Oct 2015 07:37
Last Modified: 07 Oct 2015 07:37
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/17668

Actions (login required)

View Item View Item