Babad Panjalu : ulikan struktural, semiotik, jeung etnopédagogik

Satibi, Entoh Toharudin (2015) Babad Panjalu : ulikan struktural, semiotik, jeung etnopédagogik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302435_Title.pdf

Download (287kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302435_Abstrack.pdf

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302435_Table_of_content.pdf

Download (149kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302435_Chapter1.pdf

Download (286kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302435_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (388kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302435_Chapter3.pdf

Download (217kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302435_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302435_Chapter5.pdf

Download (145kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302435_Bibliography.pdf

Download (144kB) | Preview

Abstract

Babad Panjalu mangrupa salah sahiji karya sastra anu ngandung unsur sajarah anu ditulis ku Prajadinata koleksi C.M. Pleyte. Babad Panjalu jadi sumber utama dina panalungtikan. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode déskriptif anu mibanda tujuan pikeun ngadéskripsikeun struktur babad, unsur semiotik, jeung ajén étnopédagogik anu kapanggih di jerona. Téhnik anu digunakeun pikeun ngumpulkeun data nyaéta studi bibliografi. Saterusna data nu geus kapanggih diolah ngagunakeun tehnik struktural, semiotik, jeung étnopédagogik. Dumasar kana panalungtikan anu dilakukeun, téma sajarah mangrupa téma anu kapanggih dina ieu babad. Galur mérélé mangrupa pola galur anu digunakeun dina ngamekarkeun carita. Palaku utama anu dipedar dina carita mangrupa sarsilah parabupati Panjalu. Kompléksitas kahirupan, pamikiran, jeung pasualan lianna dirojong ku watek anu variatif dina diri parabupati Panjalu. Ieu hal dirojong ku digunakeunna latar tempat di sabudereun karaton. Kahirupan ménak paling onjoy ngadominasi latar sosial dina sagala aspék kahirupan. Tina tilu unsur semiotik anu kapanggih, unsur indéks leuwih loba dipaké tibatan unsur ikon jeung simbol. Ajén étnopédagogik anu kapanggih dina ieu panalungtikan nyaéta ajén moral manusa anu ngawengku; moral manusa ka Pangéran, moral manusa salaku pribadi, moral manusa ka manusa séjén, moral manusa ka alam, moral manusa kana waktu, jeung moral manusa dina ngahontal tujuan hirupna. Ajén moral manusa salaku pribadi mangrupa ajén anu kawilang réa kapanggih dina Babad Panjalu. Babad Panjalu merupakan salah satu karya sastra yang mengandung unsur sajarah yang ditulis oleh Prajadinata, koleksi C.M. Pleyte. Babad Panjalu menjadi sumber utama dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan struktur babad, unsur semiotik, dan nilai etnopedagogik yang terkandung di dalamnya. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu studi bibliografi. Selanjutnya data yang diperoleh diolah menggunakan teknik struktural, semiotik, dan etnopedagogik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tema sejarah merupakan tema yang terdapat dalam babad ini. Alur maju merupakan pola alur yang digunakan dalam mengembangkan cerita. Pelaku utama yang terdapat dalam cerita yaitu silsilah para bupati Panjalu. Kompleksitas kehidupan, pemikiran, dan persoalan lainnya dikemas dengan dukungan watak yang variatif yang terdapat pada diri para bupati Panjalu. Hal ini didukung oleh digunakanya latar tempat seputar keraton. Kehidupan menak paling mendominasi latar sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Dari tiga unsur semiotik yang ditemukan, unsur indéks paling banyak digunakan dari pada unsur ikon dan simbol. Nilai etnopedagogik yang terdapat dalam penelitian ini yaitu nilai moral manusia yang mencakup: moral manusia terhadap Tuhan, moral manusia terhadap pribadi, moral manusia terhadap manusia lain, moral manusia terhadap alam, moral manusia terhadap waktu, dan moral manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Moral manusia terhadap pribadi merupakan nilai moral manusia yang paling banyak terdapat dalam Babad Panjalu.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S2)
Additional Information: No. Panggil : T PBBS SAT b-2015; Pembimbing : Dedi Koswara
Uncontrolled Keywords: babad, struktural, semiotik, etnopedagogik, babad, structural, semiotic, ethnopedagogic
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis > Pendidikan Manajemen Bisnis
Depositing User: Mr. Tri Agung
Date Deposited: 06 Oct 2015 03:59
Last Modified: 06 Oct 2015 03:59
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/17640

Actions (login required)

View Item View Item