TRADISI BABARIT DÉSA DI KACAMATAN PALASAH KABUPATÉN MAJALENGKA : Ulikan struktural-sémiotik

Dewi, Rekha Rosdiana (2015) TRADISI BABARIT DÉSA DI KACAMATAN PALASAH KABUPATÉN MAJALENGKA : Ulikan struktural-sémiotik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_BD_1202201_Title.pdf

Download (154kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BD_1202201_Abstract.pdf

Download (268kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BD_1202201_Table_of_Content.pdf

Download (146kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BD_1202201_Chapter1.pdf

Download (224kB) | Preview
[img] Text
T_BD_1202201_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (381kB)
[img]
Preview
Text
T_BD_1202201_Chapter3.pdf

Download (374kB) | Preview
[img] Text
T_BD_1202201_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
T_BD_1202201_Chapter5.pdf

Download (204kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BD_1202201_Bibliography.pdf

Download (142kB) | Preview
[img] Text
T_BD_1202201_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (761kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu tésis dijudulan “Tradisi Babarit Désa di Kacamatan Palasah Kabupatén Majalengka (Ulikan Struktural-Sémiotik)”. Disusun pikeun sarat ujian sidang Magister Pendidikan Prodi Bahasa dan Budaya Sunda. Ieu panalungtikan mangrupa panalungtikan budaya ngeunaan upacara tradisi Babarit Désa anu dilaksanakeun ku masarakat Désa Waringin. Tujuan diayakeunana ieu panalungtikan nya éta pikeun mikanyaho kasang tukang, fungsi, struktur, jeung simbol-simbol nu aya dina upacara tradisi Babarit Désa. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif. Ieu métode digunakeun pikeun ngungkab hal-hal anu aya di lapangan. Téhnik anu digunakeun pikeun ngumpulkeun datana nya éta téhnik obsérvasi, téhnik wawancara, jeung téhnik dokuméntasi. Sedengkeun cara nu digunakeun pikeun ngulik data-datana nya éta ku cara ulikan struktural-sémiotik. Ieu ulikan digunakeun pikeun ngungkab simbol-simbol anu aya dina sasajén upacara tradisi Babarit Désa. Dina ieu panalungtikan kapanggih data, nya éta upacara tradisi Babarit Désa mangrupa salasahiji tradisi warisan karuhun Désa Waringin. Ieu tradisi dilaksanakeun sataun sakali saméméh usum panén. Tujuanana sangkan sawah-sawah disinglarkeun tina mamala anu bakal ngabalukarkeun panénna gagal. Tradisi Babarit Désa mangrupa ungkapan rasa sukur masarakat Désa Waringin ka Gusti Allah sangkan Gusti Allah salawasna ngalimpahkeun sagala kani’matan ka masarakat Désa Waringin. Ieu tradisi miboga tilu fungsi nya éta pikeun fungsi spiritual, sosial, jeung kamekaran pariwisata. Dina ieu tradisi aya dua rupa wangun sasajén. Tilu rupa wangun pakakas sasajén jeung 16 rupa wangun bahan sasajén. Ieu sasajen-sasajén téh mangrupa bukti ungkapan rasa sukur ka Gusti Allah jeung unggal sasajén miboga masing-masing simbol di jerona. Ahirna, ieu panalungtikan miboga mangpaat pikeun nambahan élmu pangaweruh utamana ngeunaan budaya Sunda jeung dipiharep bisa nambahan pangaweruh ngeunaan simbol-simbol nu aya di jerona.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil : T BD DWE t-2015 Pembingbing : I. Dingding Haerudin, II. Yayat Sudaryat
Uncontrolled Keywords: tradisi, babarit désa, sruktural-sémiotik
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LA History of education
P Language and Literature > PN Literature (General)
Depositing User: Staf Koordinator 3
Date Deposited: 10 Aug 2015 01:46
Last Modified: 10 Aug 2015 01:46
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/16050

Actions (login required)

View Item View Item