INTERFERENSI LEKSIKO-GRAMATIKAL BASA INDONESIA KANA BASA SUNDA DINA RUMPAKA LAGU POP SUNDA

Asep Fajar Anshari, - (2013) INTERFERENSI LEKSIKO-GRAMATIKAL BASA INDONESIA KANA BASA SUNDA DINA RUMPAKA LAGU POP SUNDA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1103675_Title.pdf

Download (667kB)
[img] Text
T_BBS_1103675_Chapter 1.pdf

Download (349kB)
[img] Text
T_BBS_1103675_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
T_BBS_1103675_Chapter 3.pdf

Download (311kB)
[img] Text
T_BBS_1103675_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (3MB)
[img] Text
T_BBS_1103675_Chapter 5.pdf

Download (115kB)
[img] Text
T_BBS_1103675_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: https://repository.upi.edu

Abstract

Basa boga sifat nu dinamis sarta heterogen. Basa bisa tuluy mekar iuyu jeung waktu sarta kamekaran jaman anu mangaruhan panyatur basana. Ari panyatur basa aya nu disebut dwibahasawan atawa bilingualisme nya 6ta masarakat ngawasa dua basa kalawan satata tuluy ngalarapkeunana dina komunikasi. Ari masarakat Sunda kiwari loba anu kaasup kana eta kriteria. Ari masarakat Sunda umumna miboga ajen seni, anu salah sahijina seni winangun sora atawa kawih. Ku kamekaranana kiwari gumelar wangun seni sora kawih wanda pop Sunda anu kiwari loba karya rumpaka laguna nu diragum dina dua basa. Eta fenomena tell munculkeun gejala interferensi basa tina BI kana BS salaku basa kahiji dina laguna. Ku kituna ieu panalungtikan dijudulan "Interferensi Leksiko-gramatikal Basa Indonesia kana Basa Sunda dina Rumpaka Lagu Pop Sunda". Metode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya 6ta metode ddskriptif. Anu dideskripsikeunana nya eta perkara interferensi leksiko-gramatikal dina rumpaka lagu pop Sunda. Sabada dianalisis, t&dla loba kapanggih interferensi leksiko-gramatikal tina BI kana BS. Ari wangun interferensina bisa mangrupa .wangun leksikal murni tina BI, atawa leksikal serepan boh tina basa kosta boh tina basa daerah, jeung leksikal rekaan. Anu direkana nya eta leksem BI dirarangkenan BS bari jeung teu merenah dina pamakean BS. Ari interferensi dina wangun gramatikal ngawengku interf6r6nsi morfologis jeung interf6r6nsi sintaksis. Dina interferensi morfologis ngawengku pola katut pros6s ngararangkenan, ngarajek, ngantetkeun jeung ngawancah. Ari dina interferensi sintaksis ngawengku pola adegan frasa, klausa jeung kalimah. Kitu deui frelaiensi katut distribusi makena dina rumpaka lagu pop Sunda katiten sabada dianalisis.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: ID SINTA Dosen pembimbing: YAYAT SUDARYAT : 5987640 NUNUY NURJANAH : 5983965
Uncontrolled Keywords: interferensi, leksikal, gramatikal, lagu pop Sunda
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Mirnawati_SMK Cipongkor
Date Deposited: 03 Jan 2024 03:46
Last Modified: 03 Jan 2024 03:46
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/113416

Actions (login required)

View Item View Item